Do czego służą wyciągi statków?

One piece of material handling equipment that is used to move loads within a limited range, horizontally or vertically, are ship lifts. They are used to lift floating objects.  

ship with lift in shipyard

Wyciągi statków są tzw. wyciągami towarowymi. Termin ten oznacza dźwignice, które składają się z podstawy ładunkowej, przystosowanej do rozmieszczania towarów pod kątem przy pomocy cięgników, które mogą być łańcuchowe lub linowe.  

 • Wszystkie wyciągi towarowe (a tym samym wyciągi statków) podlegają dozorowi technicznemu.  

Operation and maintenance of goods lifts 

Wyciągi towarowe powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz obsługiwane zgodnie z tym, jakie jest ich przeznaczenie: 

 • Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia, obsługujący tą maszynę ma obowiązek zapewnić serwis urządzenia zgodnie z tym, co jest zapisane oraz wymagane w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku, w kwestii trybu oraz sposobu sprawdzania kwalifikacji potrzebnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych i metody przedłużania okresu ważności certyfikatów. Przeglądy techniczne powinny być wykonywane w terminach, jakie określa dyrektywa (załącznik nr 2 do rozporządzenia, dyrektywa Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku, dotycząca warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie modernizacji, eksploatacji oraz napraw transportu bliskiego) chyba, że wytwórca określi inaczej.  
 • The user of the machine is to set up and keep a service log, where the maintainer records all the activities performed. 
 • Each machine operated by the user should have an instruction manual available, based on the operating instructions. 
boat lift

Before freight lift zostanie dopuszczony do użytku, musi zostać dokonana jego rejestracja, a osoba, która będzie go użytkować powinna uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację, która jest wydana przez organ dozoru technicznego. Zanim właściwy organ wyda taką decyzję, dokonuje poniższych zadań: 

 • Rozpoznaje urządzenie i sprawdza, jak jest oznakowane oraz jaki jego stan techniczny; 
 • Sprawdza czy są wszystkie dokumenty i ich poprawność; 
 • Dokonuje badania odbiorczego u użytkownika; 
 • Sprawdza, czy wyposażenie urządzenia jest zgodne z dokumentacją jaka została przedstawiona, na miejscu obsługi maszyny.  

Wyciągi statków stosuje się przeważnie w Ameryce, Azji oraz czasem Afryce. W Europie nie rozpowszechniły się one aż tak bardzo (mimo zalet w porównaniu z innymi urządzeniami stoczniowymi). Do zalet wyciągów statków zaliczamy: 

 • Zajmują mniej obszaru niż doki; 
 • Krótki czas podnoszenia statku; 
 • Platforma bez bocznych ścian; 
 • Łatwość remontów i konserwacji.