Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń Health and Safety w ODK ERGON! Przypominamy, że kadra zarządzająca przedsiębiorstwem oraz pracownicy są zobowiązani do znajomości obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Wiedzę tę można zdobyć jedynie przez uczestnictwo w odpowiednim kursie. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

particularly dangerous work

What are the most dangerous jobs? 

Według przepisów BHP prace szczególnie niebezpieczne to takie zadania, których wykonywanie zwiększa zagrożenie wypadkowe ze względu na ich specyfikę, wykorzystywane materiały niebezpieczne lub miejsce ich wykonywania. Przez szczególnie niebezpieczne rozumie się: 

 • construction, demolition, renovation and assembly works carried out without stopping the operation of the workplace or its part; 
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, a także prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych i prace na wysokości; 
 • prace uznane za szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 

Purpose of the training 

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek skierować swoich pracowników na okresowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem oferowanego przez nas szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. Kursant będzie potrafił definiować, oceniać, planować, kontrolować i sugerować rozwiązania problemów BHP występujących w zakładzie pracy. Po przejściu oferowanego przez ERGON szkolenia, kursanci będą w stanie samodzielnie badać, analizować oraz redukować przyczyny zagrożeń. Uczestnicy nauczą się jak współpracować z pracodawcami i pracownikami w określaniu możliwych zagrożeń.   

OSH training

Periodic training program 

The following issues will be discussed during the training: 

 • prace szczególnie niebezpieczne; 
 • regulations, 
 • general division of particularly dangerous works, 
 • responsibilities of the management and managerial staff, 
 • procedures, 
 • other work and supervision over employees. 
 • prawna ochrona pracy – nadzór kadry kierowniczej; 
 • basic information on labor law, 
 • current regulations on the rights and obligations of employers and employees, 
 • aktualne przepisy z dziedziny profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia BHP a wpływ na odpowiedzialność kierownictwa, 
 • the role of a manager in disciplinary dismissal. 
 • wypadki przy pracy – rola kierownika; 
 • current legal status, 
 • the concept of an accident at work, 
 • the concept of an accident treated as equal to an accident at work, 
 • the concept of a near miss, 
 • breakdown of accidents according to their consequences (fatal, heavy, collective), 
 • accidents at work and other employment-related accidents in the light of the judicature of the Supreme Court, 
 • consumption of alcohol, intoxicants and an accident at work, 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku na podstawie prawa cywilnego, 
 • zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb BHP, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu. 
 • odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników; 
 • types of penalties, 
 • the possibility of their use, 
 • the mode of imposing ordinal penalties. 
periodic health and safety training

Korzyści z wyboru oferty ERGON 

Oferowane przez ODK ERGON kursy gwarantują profesjonalną kadrę złożoną z ekspertów z dziedziny BHP i PPOŻ. Podczas szkoleń korzystamy z najnowszych metod nauczania np. aktywizacyjnych, dzięki czemu uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach, co pozwala im dostrzec możliwość budowania w swoim miejscu pracy kultury bezpieczeństwa. 

How often should occupational health and safety training be organized and attended? 

Szkolenia okresowe przeprowadza się, by aktualizować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizowane są zgodnie z zapisami rozporządzenia (Dz.U.2004.180.1860.). 

Position held in the workplace The frequency of periodic training 
pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych once every 5 years 
pracownicy inżynieryjno–techniczni once every 5 years 
people employed in the health and safety service once every 5 years 
workers in blue-collar positions (high health and accident risk) once every 1 year 
workers in blue-collar positions once every 3 years 
pracownicy administracyjno–biurowi i inni once every 6 years 

Kto podlega szkoleniom BHP? 

Konieczność przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz organizowanie okresowych szkoleń w tym zakresie, nakłada na pracodawcę kodeks pracy. Jeśli pracownik nie posiada potrzebnych kwalifikacji i permissions lub wymaganych umiejętności, a także znajomości przepisów, nie można dopuścić go do pracy ze względów bezpieczeństwa. Szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają wszystkie zatrudnione osoby, bez względu na rodzaj realizowanej pracy, w tym: 

 • persons employed under civil law contracts; 
 • persons employed for the purpose of training to perform a specific job. 

Why is it worth training at ERGON? 

Wybierając nasze szkolenie, masz pewność, że Twoi pracownicy uzyskają rzetelną wiedzę o wymogach bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach, zwłaszcza tych szczególnie niebezpiecznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty please contact us – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług! Zespół ERGON Personnel Training Center 

ERGON training