Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń BHP w ODK ERGON! Przypominamy, że kadra zarządzająca przedsiębiorstwem oraz pracownicy są zobowiązani do znajomości obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Wiedzę tę można zdobyć jedynie przez uczestnictwo w odpowiednim kursie. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

prace szczególnie niebezpieczne

Jakie prace zaliczamy do szczególnie niebezpiecznych? 

Według przepisów BHP prace szczególnie niebezpieczne to takie zadania, których wykonywanie zwiększa zagrożenie wypadkowe ze względu na ich specyfikę, wykorzystywane materiały niebezpieczne lub miejsce ich wykonywania. Przez szczególnie niebezpieczne rozumie się: 

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części; 
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, a także prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych i prace na wysokości; 
 • prace uznane za szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 

Cel szkolenia 

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek skierować swoich pracowników na okresowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem oferowanego przez nas szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. Kursant będzie potrafił definiować, oceniać, planować, kontrolować i sugerować rozwiązania problemów BHP występujących w zakładzie pracy. Po przejściu oferowanego przez ERGON szkolenia, kursanci będą w stanie samodzielnie badać, analizować oraz redukować przyczyny zagrożeń. Uczestnicy nauczą się jak współpracować z pracodawcami i pracownikami w określaniu możliwych zagrożeń.   

szkolenie BHP

Program szkolenia okresowego 

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: 

 • prace szczególnie niebezpieczne; 
 • przepisy, 
 • ogólny podział prac szczególnie niebezpiecznych, 
 • obowiązki kadry zarządzającej i kierowniczej, 
 • procedury, 
 • pozostałe prace a nadzór nad pracownikami. 
 • prawna ochrona pracy – nadzór kadry kierowniczej; 
 • podstawowe informacje prawa pracy, 
 • aktualne przepisy dotyczące praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników, 
 • aktualne przepisy z dziedziny profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia BHP a wpływ na odpowiedzialność kierownictwa, 
 • rola kierownika przy zwolnieniu dyscyplinarnym. 
 • wypadki przy pracy – rola kierownika; 
 • aktualny stan prawny, 
 • pojęcie wypadku przy pracy, 
 • pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy, 
 • pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, 
 • podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy), 
 • wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
 • spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy, 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku na podstawie prawa cywilnego, 
 • zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb BHP, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu. 
 • odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników; 
 • rodzaje kar, 
 • możliwość ich stosowania, 
 • tryb nakładania kar porządkowych. 
okresowe szkolenia BHP

Korzyści z wyboru oferty ERGON 

Oferowane przez ODK ERGON kursy gwarantują profesjonalną kadrę złożoną z ekspertów z dziedziny BHP i PPOŻ. Podczas szkoleń korzystamy z najnowszych metod nauczania np. aktywizacyjnych, dzięki czemu uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach, co pozwala im dostrzec możliwość budowania w swoim miejscu pracy kultury bezpieczeństwa. 

Jak często należy organizować i uczestniczyć w szkoleniach BHP? 

Szkolenia okresowe przeprowadza się, by aktualizować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizowane są zgodnie z zapisami rozporządzenia (Dz.U.2004.180.1860.). 

Zajmowane stanowisko w zakładzie pracy Częstotliwość odbywania szkolenia okresowego 
pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych raz na 5 lat 
pracownicy inżynieryjno–techniczni raz na 5 lat 
osoby zatrudnione w służbie BHP raz na 5 lat 
pracownicy na stanowiskach robotniczych (duże zagrożenie zdrowotne i wypadkowe) raz na 1 rok 
pracownicy na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata 
pracownicy administracyjno–biurowi i inni raz na 6 lat 

Kto podlega szkoleniom BHP? 

Konieczność przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz organizowanie okresowych szkoleń w tym zakresie, nakłada na pracodawcę kodeks pracy. Jeśli pracownik nie posiada potrzebnych kwalifikacji i uprawnień lub wymaganych umiejętności, a także znajomości przepisów, nie można dopuścić go do pracy ze względów bezpieczeństwa. Szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają wszystkie zatrudnione osoby, bez względu na rodzaj realizowanej pracy, w tym: 

 • osoby zatrudnione na umowach prawa cywilnego; 
 • osoby zatrudnione w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Dlaczego warto szkolić się w ERGON? 

Wybierając nasze szkolenie, masz pewność, że Twoi pracownicy uzyskają rzetelną wiedzę o wymogach bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach, zwłaszcza tych szczególnie niebezpiecznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług! Zespół Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON 

szkolenia ERGON