Prawna ochrona pracy jest przyjętym oficjalnie zbiorem regulacji, który służy zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom w miejscu pracy. W Polsce system organizacji ochrony pracy dzieli się na: 

 • zakładowy, 
 • ogólnokrajowy. 
Kontrola miejsca pracy

Ogólnokrajowym zajmuje się rząd, parlament i wszystkie państwowe instytucje sprawujące nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy. Te organy sprawują władzę nad egzekwowaniem przepisów pracy i innych tego typu kwestii. W rozumieniu prawa pracy ochronie podlega pracownik zakładu. Jako system prawnej ochrony pracy przyjmuje się cały zbiór uregulowanych jednostek, które zebrane w jedność służą temu samemu celowi. W kontekście ochrony pracy pracownik jest osobą, która pracuje wedle umowy o pracę, zaś pracodawca to instytucja lub jednostka zatrudniająca osoby fizyczne. Prawna ochrona pracy dba o kwestie takie jak: 

 • środki ekonomiczne (kredyty, podatki) 
 • środki prawne, 
 • środki techniczne (certyfikacje, badania, regulacje), 
 • środki organizacyjne (edukacja, ubezpieczenia). 

Według ochrony pracy stan bezpieczeństwa istnieje wtedy, gdy nie stwierdza się zbyt dużego ryzyka wystąpienia szkód w miejscu pracy. Kolejną kwestią, którą monitoruje ochrona pracy jest gwarancja zdrowia pracownika. Mianowicie, w miejscu pracy muszą zostać stworzone takie warunki, by pokrywały się z założeniami WHO, czyli zapewnić pracownikowi komfort: 

 • psychiczny, 
 • socjalny, 
 • fizyczny. 

Jednym z ważnych elementów ochrony pracy jest przestrzeganie i prowadzenie szkoleń BHP przez wyszkoloną kadrę w tym temacie. BHP jest zbiorem norm mających na celu zabezpieczenie pracowników przed ewentualnym ryzykiem wystąpienia szkód czy wypadków oraz zorganizowania higienicznych i komfortowych warunków wykonywania pracy.  

Cele ochrony pracy 

Choć może się to wydawać dosyć proste, cele ochrony pracy mogą być dosyć skomplikowane i złożone. Wyróżnić spośród nich można: 

Kontrola miejsca pracy
 • przestrzeganie i ochrona prawa pracowników, 
 • minimalizacja ryzyka związana z przebywaniem w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych w miejscu pracy, 
 • optymalizacja warunków pracy z punktu widzenia fizjologicznego oraz psychologicznego. 

Wedle założeń ochrony pracy głównym odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków w miejscu pracy jest pracodawca. Do jego obowiązków należą między innymi: 

 • dostosowanie miejsca pracy do wszystkich norm bhp, 
 • dostarczenie pracownikom niezbędnego wyposażenia i sprawowanie porządku w miejscu pracy, 
 • kontrola pracowników pod względem przestrzegania norm bhp, 
 • stosowanie się do zaleceń lekarza obecnego w zakładzie pracy. 

Jako pracownik należy przestrzegać obowiązków takich jak: 

 • stosowanie się i gruntowna znajomość norm bhp, 
 • realizacja wszelkich założeń bhp wraz ze swoimi przełożonymi i pracodawcą. 

Cały dział Kodeksu Pracy poświęcony jest prawnej ochrony pracy, który to określa ryzyko jakie niosą za sobą różne obiekty, maszyny czy narzędzia, ale także jak od strony zdrowotnej oraz psychologicznej musi być przygotowany pracownik do wykonywania zawodu. 

Organy państwowe czuwające nad ochroną pracy 

Do najważniejszych instytucji państwowych mających największą moc prawną należą organy takie jak: 

 • Urząd Dozoru Technicznego, 
 • Państwowa Inspekcja Pracy, 
 • Inspekcja Sanitarna, 
 • Społeczna Inspekcja Pracy. 

Każdy z tych organów ma inne pole, na którym wykonuje swoją pracę, ale wszystkie z nich są potrzebne do prawidłowego badania miejsc pracy pod kątem prawnej ochrony pracy. Prawna ochrona pracy to temat bardzo ważny i złożony, który angażuje wiele osób jednocześnie. Jest ona niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania zakładów pracy w całym kraju.