Organizujemy szkolenie, którego celem jest nabycie przez uczestników niezbędnej wiedzy potrzebnej podczas wykonywania operacji załadunku i rozładunku. Kursanci po pomyślnym zakończeniu szkolenia i pozytywnie zdanym egzaminie otrzymują standardowe świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń. Kursy przeznaczone są zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z urządzeniami załadowczymi i wyładowczymi, ale także dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje.  

konserwacja maszyny

Uprawnienia UDT 

Wszystkie urządzenia załadunkowe, wyładunkowe lub podające podlegają dozorowi technicznemu. Ich obsługą, konserwacją i naprawą mogą zajmować się wyłącznie osoby wysoko wykwalifikowane z dużym doświadczeniem, posiadające uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia te można uzyskać poprzez przejście szkolenia z obsługi tych urządzeń, a następnie zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W związku z tym stworzyliśmy idealne kursy z obsługi urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych. Podczas naszych szkoleń gwarantujemy profesjonalne przeszkolenie oraz dużą szansę na pozytywne zdanie egzaminu za pierwszym razem.  

Program szkolenia 

Szkolenie w zakresie załadunku i rozładunku obejmuje kurs w formie wykładów. Ściśle współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, dzięki czemu z łatwością można zorganizować termin egzaminów w zależności od potrzeb naszych klientów. Podczas zajęć kursanci otrzymują wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a wielu z nich jest ekspertami w swojej dziedzinie. Każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście.  

W programie szkolenia uwzględniono następujące zagadnienia:  

urządzenia wyładowcze
  • ochrona pracy i przepisy bezpieczeństwa,  
  • badania mechanizmów podnoszących i transportu,  
  • budowa i działanie urządzenia, 
  • zasady bezpieczeństwa pożarowego,  
  • zgodność z warunkami sanitarnymi i metodami pracy, 
  • obowiązki operatora, 
  • BHP i PPOŻ. 

Kurs dostarcza szczegółowych informacji z uwzględnieniem zasad ochrony i bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń. Uczestnicy kursu będą znali wszystkie cechy sprzętu wykorzystywanego w tego typu pracach, będą wiedzieli jak prawidłowo rozmieścić pojazd i mechanizmy w miejscu pracy oraz jak właściwie zorganizować wszystkie procesy. 

Konserwacja urządzeń załadowczych, wyładowczych i podających 

Ważne miejsce wśród czynności obsługi technicznej maszyn załadowczych i rozładowczych zajmuje system prewencyjnej konserwacji i napraw. Sprzęt magazynowy, w tym sprzęt do załadunku i rozładunku, wymaga regularnej kontroli pod kątem wadliwego działania. Prawidłowe działanie maszyn oraz urządzeń załadowczych i rozładowczych zapewnia wysoką wydajność i niezawodność. Drobne uszkodzenia, pogorszenie wydajności można naprawić bez większych kosztów, jeśli zostaną wykryte na czas.

W zależności od rodzaju usługi, inspekcje i wykrywanie awarii przeprowadzane są zarówno przez specjalnie przeszkolonych pracowników, jak i przez pracowników centrów serwisowych. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za stan techniczny i jej prawidłową eksploatację jest osoba, która obsługuje powierzoną jej maszynę. Zgodnie z obowiązującymi normami, system konserwacji prewencyjnej jest zbiorem powiązanych ze sobą narzędzi oraz dokumentacji niezbędniej do utrzymania i przywrócenia odpowiedniej jakości maszyn w określonych warunkach eksploatacyjnych. Jest to również zespół środków organizacyjnych i technicznych zapewniających utrzymanie maszyny w należytym stanie technicznym, obniżenie kosztów eksploatacji i osiągnięcie najniższych kosztów obsługi ładunków.  

Konserwacja jest to zespół działań, które stwarzają najkorzystniejsze warunki eksploatacji części i podzespołów maszyny, zapobiegając w porę usterkom i usuwając wykryte wady. Naprawa to seria operacji technicznych mających na celu usunięcie usterek powstałych podczas użytkowania maszyn.  

Konserwacja sprzętu magazynowego obejmuje szereg czynności, które są wykonywane w określonym czasie. Wszystkie prace są regulowane przez producenta i znajdują odzwierciedlenie w dokumentach technicznych dołączonych do sprzętu.   

Przeglądy urządzeń 

Konserwacja zmianowa wykonywana jest codziennie podczas pracy urządzeń załadowczych, zgodnie z zaleceniami producenta. Operator sprawdza stan zewnętrzny i wewnętrzny każdej jednostki urządzenia, poziom benzyny, olej, płyn chłodzący, podwozie i napędy. Konserwacja sezonowa urządzeń odbywa się dwa razy do roku, przeważnie jesienią i wiosną. Konserwacja zaplanowana powinna być prowadzona zgodnie z harmonogramem zawartym w dokumentacji technicznej producenta. Przeprowadza się ją po określonej liczbie godzin pracy. 

urządzenia załadowcze

Urządzenia załadowcze, wyładowcze i podające 

Urządzenia załadowcze, rozładowcze i podające są wykorzystywane do operacji związanych z załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem towarów. Zastosowanie wydajnego sprzętu, pozwala firmom handlowym i magazynowym na znaczną optymalizacje i usprawnienie ich działalności. Wszystkie procesy są prostsze, bez ryzyka uszkodzenia przewożenia towarów. W zależności od ich przeznaczenia i zakresu pracy możemy wymienić: 

Rodzaj Opis 
ładowarki, widny Służą do załadunku różnorodnych materiałów na urządzenia transportowe i układania ich na miejscu składowania, a także do przemieszczania materiałów w magazynach podczas procesu sortowania oraz w przebiegu procesu produkcyjnego. Podczas pracy ładowarki wykonują przechwytywanie materiałów, ich przemieszczanie i rozładunek. W zależności od rodzaju pracy, wyróżniamy maszyny cykliczne i ciągłe. Ładowarki o działaniu cyklicznym dzielą się na uniwersalne, służące do pracy z różnymi materiałami sypkimi i drobnicowymi oraz specjalne, przystosowane do pracy tylko z określonym rodzajem materiału. 
układarki Sprzęt ten używany jest, gdy konieczne jest podnoszenie i umieszczanie ładunków na wysokości. Wyposażone są w mechanizm podnoszący. W operacjach magazynowych stosuje się wiele rożnych układarek. Istnieją układarki elektryczne, hydrauliczne, elektromechaniczne itp. 

Gorąco zapraszamy do kontaktu i zapisywania się na szkolenia!

szkolenia ERGON