Organizujemy szkolenie, którego celem jest nabycie przez uczestników niezbędnej wiedzy potrzebnej podczas wykonywania operacji załadunku i rozładunku. Kursanci po pomyślnym zakończeniu szkolenia i pozytywnie zdanym egzaminie otrzymują standardowe świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń. Kursy przeznaczone są zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z urządzeniami załadowczymi i wyładowczymi, ale także dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje.  

konserwacja maszyny

Diplômes UDT 

Wszystkie urządzenia załadunkowe, wyładunkowe lub podające podlegają dozorowi technicznemu. Ich obsługą, konserwacją i naprawą mogą zajmować się wyłącznie osoby wysoko wykwalifikowane z dużym doświadczeniem, posiadające droits nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia te można uzyskać poprzez przejście szkolenia z obsługi tych urządzeń, a następnie zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W związku z tym stworzyliśmy idealne kursy z obsługi urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych. Podczas naszych szkoleń gwarantujemy profesjonalne przeszkolenie oraz dużą szansę na pozytywne zdanie egzaminu za pierwszym razem.  

Programme de formation 

Szkolenie w zakresie załadunku i rozładunku obejmuje kurs w formie wykładów. Ściśle współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, dzięki czemu z łatwością można zorganizować termin egzaminów w zależności od potrzeb naszych klientów. Podczas zajęć kursanci otrzymują wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a wielu z nich jest ekspertami w swojej dziedzinie. Każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście.  

W programie szkolenia uwzględniono następujące zagadnienia:  

urządzenia wyładowcze
  • ochrona pracy i przepisy bezpieczeństwa,  
  • badania mechanizmów podnoszących i transportu,  
  • budowa i działanie urządzenia, 
  • zasady bezpieczeństwa pożarowego,  
  • zgodność z warunkami sanitarnymi i metodami pracy, 
  • obowiązki operatora, 
  • BHP i PPOŻ. 

Kurs dostarcza szczegółowych informacji z uwzględnieniem zasad ochrony i bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń. Uczestnicy kursu będą znali wszystkie cechy sprzętu wykorzystywanego w tego typu pracach, będą wiedzieli jak prawidłowo rozmieścić pojazd i mechanizmy w miejscu pracy oraz jak właściwie zorganizować wszystkie procesy. 

Entretien des équipements de chargement, de déchargement et d'alimentation 

Ważne miejsce wśród czynności obsługi technicznej maszyn załadowczych i rozładowczych zajmuje system prewencyjnej konserwacji i napraw. Sprzęt magazynowy, w tym sprzęt do załadunku i rozładunku, wymaga regularnej kontroli pod kątem wadliwego działania. Prawidłowe działanie maszyn oraz urządzeń załadowczych i rozładowczych zapewnia wysoką wydajność i niezawodność. Drobne uszkodzenia, pogorszenie wydajności można naprawić bez większych kosztów, jeśli zostaną wykryte na czas.

W zależności od rodzaju usługi, inspekcje i wykrywanie awarii przeprowadzane są zarówno przez specjalnie przeszkolonych pracowników, jak i przez pracowników centrów serwisowych. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za stan techniczny i jej prawidłową eksploatację jest osoba, która obsługuje powierzoną jej maszynę. Zgodnie z obowiązującymi normami, system konserwacji prewencyjnej jest zbiorem powiązanych ze sobą narzędzi oraz dokumentacji niezbędniej do utrzymania i przywrócenia odpowiedniej jakości maszyn w określonych warunkach eksploatacyjnych. Jest to również zespół środków organizacyjnych i technicznych zapewniających utrzymanie maszyny w należytym stanie technicznym, obniżenie kosztów eksploatacji i osiągnięcie najniższych kosztów obsługi ładunków.  

Konserwacja jest to zespół działań, które stwarzają najkorzystniejsze conditions d'utilisation części i podzespołów maszyny, zapobiegając w porę usterkom i usuwając wykryte wady. Naprawa to seria operacji technicznych mających na celu usunięcie usterek powstałych podczas użytkowania maszyn.  

Konserwacja sprzętu magazynowego obejmuje szereg czynności, które są wykonywane w określonym czasie. Wszystkie prace są regulowane przez producenta i znajdują odzwierciedlenie w dokumentach technicznych dołączonych do sprzętu.   

Przeglądy urządzeń 

Konserwacja zmianowa wykonywana jest codziennie podczas pracy urządzeń załadowczych, zgodnie z zaleceniami producenta. Operator sprawdza stan zewnętrzny i wewnętrzny każdej jednostki urządzenia, poziom benzyny, olej, płyn chłodzący, podwozie i napędy. Konserwacja sezonowa urządzeń odbywa się dwa razy do roku, przeważnie jesienią i wiosną. Konserwacja zaplanowana powinna być prowadzona zgodnie z harmonogramem zawartym w dokumentacji technicznej producenta. Przeprowadza się ją po określonej liczbie godzin pracy. 

équipement de chargement

Équipement de chargement, de déchargement et d'alimentation 

Urządzenia załadowcze, rozładowcze i podające są wykorzystywane do operacji związanych z załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem towarów. Zastosowanie wydajnego sprzętu, pozwala firmom handlowym i magazynowym na znaczną optymalizacje i usprawnienie ich działalności. Wszystkie procesy są prostsze, bez ryzyka uszkodzenia przewożenia towarów. W zależności od ich przeznaczenia i zakresu pracy możemy wymienić: 

Type Description 
ładowarki, widny Służą do załadunku różnorodnych materiałów na urządzenia transportowe i układania ich na miejscu składowania, a także do przemieszczania materiałów w magazynach podczas procesu sortowania oraz w przebiegu procesu produkcyjnego. Podczas pracy ładowarki wykonują przechwytywanie materiałów, ich przemieszczanie i rozładunek. W zależności od rodzaju pracy, wyróżniamy maszyny cykliczne i ciągłe. Ładowarki o działaniu cyklicznym dzielą się na uniwersalne, służące do pracy z różnymi materiałami sypkimi i drobnicowymi oraz specjalne, przystosowane do pracy tylko z określonym rodzajem materiału. 
układarki Cet équipement est utilisé lorsqu'il est nécessaire de soulever et de placer des charges en hauteur. Ils sont équipés d'un mécanisme de levage. De nombreux types différents de gerbeurs sont utilisés dans les opérations d'entreposage. Il existe des gerbeurs électriques, hydrauliques, électromécaniques, etc. 

Nous vous invitons chaleureusement à nous contacter et à vous inscrire à une formation !

Formation ERGON