profesjonalne szkolenie

Szkolenie w naszej firmie przygotowuje jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku operatora wyciągów towarowych. Dzięki uprawnieniom z zakresu nie tylko obsługi, ale także konserwacji urządzeń, będziesz mieć większe możliwości zatrudnienia tam, gdzie wykorzystywane są wyciągi towarowe. Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi i konserwacji wyciągów towarowych stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych i wyciągów statków. 

Program szkolenia 

Na zajęciach zostaną omówione takie tematy jak: 

  • budowa i poszczególne systemy wyciągów towarowych, 
  • obowiązki operatora wyciągów towarowych, 
  • przepisy prawne, 
  • bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, 
  • działanie i zastosowanie wyciągów towarowych, 
  • zajęcia praktyczne. 

Otrzymanie uprawnień 

Po pozytywnym wyniku egzaminu każdy uczestnik dostanie zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Takie zaświadczenie wydaje Urząd Dozoru Technicznego i jest ważne 10 lat. 

Zalety szkolenia 

Szkolenia w naszej firmie prowadzą wyspecjalizowani pracownicy. Celem kursów jest przygotowanie uczestników do państwowego egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje. Szkolenia obejmują zarówno część teoretyczną oraz praktyczną. Dzięki temu ich uczestnicy lepiej i skuteczniej przyswoją przekazywaną wiedzę. Szkolimy kursantów do uzyskania uprawnień na operatora wyciągów towarowych. Dzięki otrzymanym dokumentom, uczestnicy mogą obsługiwać wyciągi towarowe stacjonarne, przenośne oraz przewoźne. Skończenie kursu daje uczestnikom możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu. Jest on przeprowadzany przez komisję powołaną przez UDT. Pozytywny wynik egzaminu pozwala na otrzymanie imiennego zaświadczenia, które wydaje urząd. 

Kto może uczestniczyć w kursie oraz jak się na niego zapisać? 

Do kursu może podejść osoba, która spełnia następujące warunki: 

  • ma skończone 18lat, 
  • posiada wykształcenie co najmniej podstawowe, 
  • posiada prawo jazdy kategorii B. 

Aby zapisać się na szkolenie, zapraszamy do kontaktu. 

Charakterystyka wyciągów towarowych 

Wyciąg towarowy to platforma, która przesuwana jest po maszcie. Swoim wyglądem czy konstrukcją przypomina drabinę. Dzięki wyciągom towarowym możemy transportować materiały budowlane na wyższe poziomy. Możemy wyróżnić wyciągi towarowe liniowe i łańcuchowe.  

Warunki eksploatacji wyciągów towarowych 

eksploatacja urządzenia

Wszystkie wyciągi towarowe to urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu. Urządzenia transportu bliskiego, których udźwig nie przekracza 250kg, oprócz tych służących do przemieszczania się osób, podlegają uproszczonemu dozorowi technicznemu. Nie jest konieczne zgłaszanie tych urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego oraz badań. Konieczne jest jednak zapewnienie im konserwacji oraz obsługi przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, które posiadają uprawnienia. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu należy eksploatować zgodnie z instrukcją oraz używać zgodnie z przeznaczeniem. 

Zasady, które należy przestrzegać 

Użytkujący powinien wyposażyć urządzenie w stanowiskową instrukcję jego obsługi. Opracowywana jest ona na podstawie instrukcji użytkowania urządzenia i powinna być dostępna dla osoby obsługującej urządzenie. Użytkujący powinien również zadbać o właściwą konserwację urządzenia, aby móc z niego bezpiecznie korzystać. Przeglądy konserwacyjne trzeba wykonywać nie rzadziej niż w terminie, który określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku. Jeżeli wytwórca urządzenia określił inny termin wykonywania takich badań, należy się do niego dostosować. 

Każde urządzenie powinno mieć prowadzony dziennik konserwacji, w którym zapisywane powinny być wykonywane naprawy. 

WAŻNE! Kiedy mamy do czynienia z urządzeniem fabrycznie nowym, konieczne jest przeprowadzenie czynności rejestracyjnych. W pozostałych przypadkach przeprowadzane jest jedynie badanie odbiorcze. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wystawia protokół z badania oraz wydaje decyzję zezwalającą na użytkowanie urządzenia. Po takim badaniu użytkownik otrzyma pocztą książeczkę rewizji wraz z rachunkiem za wykonane badanie. Koszty badania uwzględniają ewentualny dojazd inspektora do urządzenia. Po przejściu powyższych etapów, urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji odpowiedniego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. 

Rodzaje badań jakie są konieczne podczas eksploatacji urządzenia 

wyciąg towarowy

Badane urządzenie powinno być sprawne technicznie. Musi być również zmontowane i przygotowane zgodnie z warunkami, które określone są w rozporządzeniu oraz instrukcji użytkowania. Użytkujący zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków do wykonania badania, powinien odpowiednio przygotować miejsce do jego wykonania jak również przygotować niezbędne przyrządy oraz obciążenia. Powinien również zadbać o obecność konserwatora oraz operatora – powinny być to osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Badania przeprowadzane są u użytkownika. Podczas ich wykonywania, niezbędna jest obecność eksploatującego bądź jego przedstawiciela, który zostanie do tego upoważniony. W przypadku np. niewłaściwych warunków do przeprowadzenia badań, inspektor może odmówić wykonania badania. 

Jakim badaniom podlegają urządzenia techniczne w trakcie ich eksploatacji? 
Badania doraźne kontrolne. 
Badania doraźne eksploatacyjne. 
Badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne. 

Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy! Organizujemy szkolenia BHP i PPOŻ, a także kursy specjalistyczne na operatora i konserwatora urządzeń UDT takich jak wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice i ładowarki teleskopowe. 

Oferujemy także m.in. profesjonalny serwis maszyn UDT, konserwację, modernizację, sprzedaż nowych i używanych urządzeń oraz możliwość wypożyczenia wózka widłowego lub podnośnika nożycowego.