PPOŻ jest skrótem oznaczającym przepisy przeciwpożarowe

Przepisy, które są nieodzowne i dotyczą ochrony przeciwpożarowej, są unormowane w Polsce ustawą z 24 sierpnia 1991 roku mówiącej o ochronie przeciwpożarowej. Precyzyjne oraz nadprogramowe informacje odszukamy także w aktach wykonawczych do tejże ustawy (w różnego rodzaju rozporządzeniach ministrów: gospodarki, transportu, spraw wewnętrznych i administracji, rolnictwa wraz z rozwojem wsi, środowiska oraz gospodarki wodnej).  

’osoba przy gaśnicy

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy 

Niezależnie od tego, gdzie przebywamy, dla każdego z nas bardzo istotne jest poczucie bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest, aby budynki spełniały pod względem ochrony przeciwpożarowej najwyższe standardy. To właśnie osoby zarządzające budynkami, właściciele oraz osoby fizyczne czy też instytucje z nich korzystające, mają obowiązek zapewnić nam bezpieczeństwo. Poprzez odpowiednie respektowanie reguł technologicznych, techniczno – budowlanych oraz instalacyjnych wraz z stosowaniem się do zasad prewencyjnych (przepisy) możemy w dużym stopniu ograniczyć niebezpieczeństwo pożarowe.  

W obiekcie mają obowiązek znajdować się gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe, które służą do zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożaru. Należą do nich między innymi: 

 • urządzenia oddymiające,  
 • urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, 
 • wyłączniki przeciwpożarowe, 
 • hydranty, 
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu, 
 • kurtyny dymowe, 
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe. 

Obowiązkowa jest również oznakowana droga ewakuacyjna, a budynek musi być przygotowany na wypadek przeprowadzenia akcji ratowniczej.   

Obowiązki pracodawcy a ochrona przeciwpożarowa 

Obowiązki pracodawcy, dotyczące ochrony przeciwpożarowej określone są w ustawie z 24 sierpnia 1991 roku oraz kodeksie pracy.  

znak drogi ewakuacyjnej

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP), zapewnienia środków niezbędnych, aby udzielić pierwszą pomoc i również zwalczania pożarów. Do jego zadań należy również: 

 1. Ustalenie występujących zagrożeń przeciwpożarowych uwzględniając stanowiska pracy. 
 1. Powiadomienie wszystkich pracowników o zagrożeniach występujących na terenie zakładu pracy. 
 1. Określenie i powiadomienie o zasadach postępowania w razie zagrożenia. 
 1. Powiadomienie wszystkich swoich podwładnych o podjętych działaniach w celu eliminacji lub znacznego ograniczenia ryzyka zagrożeń pożarowych.  
 1. Wyznaczenie pracowników, którzy będą mieli obowiązki związane z zwalczaniem pożarów, ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy. 
 1. Powiadomienie podwładnych o wyznaczonych pracownikach. Powinna zostać sporządzona i wywieszona lista z imieniem i nazwiskiem wyznaczonej osoby, jego numerem telefonu służbowego oraz wskazaniem miejsca wykonywanej przez niego pracy.  

Odnośnie wyznaczania pracowników, przepisy nie określają, jaka powinna być ich ilość. Jest przyjęte, że w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego kilka kondygnacji, wyznaczane są przynajmniej dwie osoby na jedno piętro. W przypadku firmy prowadzącej prace zmianową – przynajmniej dwie osoby na daną zmianę. Pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć wyznaczonego pracownika bądź pracowników, w służbowe telefony.  

Natomiast na osobach pracujących spoczywa obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracodawcy i zaalarmowanie o niebezpieczeństwie. 

Istotną sprawą jest to, żeby pracownicy, którzy biorą odpowiedzialność za zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej wraz z kadrą zarządczą, byli prawidłowo przeszkoleni, a także orientowali się, jak należy postępować w momencie zagrożenia.   

Szkolenia PPOŻ 

Jednym z obowiązków, jaki spoczywa na barkach pracodawcy zatrudniającego pracowników, jest przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego. Na nim podwładny dowie się, jak należycie zachować się w momencie pożaru, co należy zrobić zanim opuści się obiekt, jak prowadzić ewakuację, czy też udzielić pierwszej pomocy.  

Kursy PPOŻ dzielimy na dwie grupy: 

 • Szkolenie wstępne PPOŻ: 

Przeznaczone jest ono dla pracowników rozpoczynających pracę. Na nim podwładni dowiadują się o obowiązkach ochrony przeciwpożarowej, zaznajamiają z obsługą sprzętu przeciwpożarowego, dowiadują o potencjalnych zagrożeniach. Po ukończeniu takiego kursu pracownicy powinni znać drogę ewakuacji, lokalizację sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania w obliczu zagrożenia. Ważne jest też, aby kurs zawierał informacje na temat zaprószenia ognia i sposobu rozprzestrzeniania się pożarów. 

 • Szkolenie specjalistyczne PPOŻ: 
strażak gasi pożar

Przeznaczone jest ono dla pracowników, którzy podczas wykonywanej pracy mogą mieć styczność z materiałami łatwopalnymi. 

Szkolenia PPOŻ są przeważnie przeprowadzane przez inspektora lub specjalistę ochrony przeciwpożarowej. Czasami jednak, firmy mają prawo oddelegować do przeprowadzenia kursów podmioty zewnętrzne lub specjalnie wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje. W 2010 roku weszło rozporządzenie, na mocy którego szkolenia ppoż. powinny być przeprowadzane przez właściciela budynku minimum raz w ciągu dwóch lat.  

Oprócz szkoleń ppoż. oraz przestrzegania przepisów bhp, ważną rzeczą jest kontrola maszyn (jeżeli takie występują w zakładzie pracy), wszystkich urządzeń i systemów przeciwpożarowych. To może znacznie pomóc, aby uniknąć awarii, a tym samym pożaru. Regularny nadzór nad systemami przeciwpożarowymi da nam pewność, że w razie niebezpieczeństwa zadziałają one prawidłowo.  

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON prowadzi na wysokim poziome szkolenia PPOŻ. Posiadamy doświadczonych instruktorów, nowoczesne zaplecze oraz bogaty program nauczania. Organizujemy szkolenia przeciwpożarowe zarówno wstępne, jak i okresowe. Szkoląc się z nami, Twoi pracownicy będą zawsze dobrze przygotowani na wypadek zagrożenia. Nasza główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, ale nasze oddziały znajdują się na terenie całej Polski. Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte – zorganizowane dla grup. Dojedziemy więc do Państwa prawie w każdy zakątek Polski. Zapraszamy do kontaktu.