PPOŻ jest skrótem oznaczającym przepisy przeciwpożarowe. Wymawiamy go „ppoż”. Według PWN (Słownika Języka Polskiego) skrót ten powinien posiadać na końcu kropkę: ‘’ppoż.”, a samą nazwę, jeżeli nie jest ona na początku zdania to powinniśmy pisać małą literą.

Przepisy, które są nieodzowne i dotyczą ochrony przeciwpożarowej są unormowane w Polsce ustawą z 24 sierpnia 1991 roku mówiącej o ochronie przeciwpożarowej. Precyzyjne oraz nadprogramowe informacje odszukamy także w aktach wykonawczych do tejże ustawy (w rożnego rodzaju rozporządzeniach ministrów: gospodarki, transportu, spraw wewnętrznych i administracji, rolnictwa wraz z rozwojem wsi, środowiska, oraz gospodarki wodnej).

osoba przy gaśnicy

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy

 Niezależnie od tego, gdzie przebywamy, dla każdego z nas bardzo istotne jest poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ w najróżniejszych budynkach spędzamy znaczną część naszego życia, bardzo ważne jest, aby spełniały one pod względem ochrony przeciwpożarowej najwyższe standardy. To właśnie osoby zarządzające budynkami, właściciele oraz osoby fizyczne, instytucje z nich korzystające mają obowiązek zapewnić nam bezpieczeństwo. Poprzez odpowiednie respektowanie reguł technologicznych, techniczno-budowlanych, oraz instalacyjnych wraz z stosowaniem się do zasad prewencyjnych (przepisy) możemy w dużym stopniu ograniczyć niebezpieczeństwo pożarowe.

W obiekcie mają obowiązek znajdować się gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe, które służą do zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożaru. Należą do nich między innymi:

 • urządzenia oddymiające
 • urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe
 • wyłączniki przeciwpożarowe
 • hydranty
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu
 • kurtyny dymowe
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe

Obowiązkowa jest również droga ewakuacyjna a budynek musi być przygotowany na wypadek przeprowadzenia akcji ratowniczej.

Obowiązki pracodawcy a ochrona przeciwpożarowa 

Obowiązki pracodawcy, dotyczące ochrony przeciwpożarowej określone są w ustawie z 24 sierpnia 1991 roku oraz kodeksie pracy.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP), zapewnienia środków niezbędnych, aby udzielić pierwszą pomoc i również zwalczania pożarów. Do jego zadań należy również:

 1. Ustalenie występujących zagrożeń przeciwpożarowych uwzględniając stanowiska pracy.
 2. Powiadomienie wszystkich pracowników o zagrożeniach występujących na terenie zakładu pracy.
 3. Określenie i powiadomienie o zasadach postępowania w razie zagrożenia.
 4. Powiadomienie wszystkich swoich podwładnych o podjętych działaniach w celu eliminacji lub znacznego ograniczenia ryzyka zagrożeń pożarowych.
 5. Wyznaczenie pracowników, którzy będą mieli obowiązki związane z zwalczaniem pożarów, ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.
 6. Powiadomienie podwładnych o wyznaczonych pracownikach. Powinna zostać sporządzona i wywieszona lista z imieniem i nazwiskiem wyznaczonej osoby, jego numerem telefonu służbowego oraz wskazaniem miejsca wykonywanej przez niego pracy.

Odnośnie wyznaczania pracowników, przepisy nie określają jaka powinna być ich ilość. Jest przyjęte, że w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego kilka kondygnacji, wyznaczane są przynajmniej dwie osoby na jedno piętro. W przypadku firmy prowadzącej prace zmianową – przynajmniej dwie osoby na dana zmianę. Pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć wyznaczonego pracownika bądź pracowników w służbowe telefony.

Natomiast na osobach pracujących spoczywa obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracodawcę i resztę osób o niebezpieczeństwie.

Istotną sprawą jest to, żeby pracownicy, którzy biorą odpowiedzialność za zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wraz z kadrą zarządcza byli prawidłowo przeszkoleni a także orientowali się jak należy postępować w momencie zagrożenia.

znak drogi ewakuacyjnej

Szkolenia PPOŻ

Jednym z obowiązków jakie spoczywa na barkach pracodawcy zatrudniającego pracowników, jest przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego. Na nim podwładny dowie się jak należycie zachować się w momencie pożaru, co należy zrobić zanim opuści się obiekt, jak prowadzić ewakuacje, czy też udzielić pierwszej pomocy.

Kursy PPOŻ dzielimy na dwie grupy:

 • Szkolenie wstępne PPOŻ

Przeznaczone jest ono dla pracowników rozpoczynających pracę. Na nim podwładni dowiadują się o obowiązkach ochrony przeciwpożarowej, zaznajamiają obsługa sprzętu przeciwpożarowego, dowiadują o potencjalnych zagrożeniach. Po ukończeniu takiego kursu pracownicy powinni znać drogę ewakuacji, lokalizacje sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania w obliczu zagrożenia. Ważne jest też, aby kurs zawierał informacje na temat zaprószenia ognia i sposobu rozprzestrzeniania się pożarów.

 • Szkolenie specjalistyczne PPOŻ

Przeznaczone jest ono dla pracowników, którzy podczas wykonywanej pracy mogą mieć styczność z materiałami łatwopalnymi.

Szkolenia PPOŻ są przeważnie przeprowadzane przez inspektora lub specjalistę ochrony przeciwpożarowej. Czasami jednak firmy mają prawo oddelegować do przeprowadzenia kursów podmioty zewnętrzne lub specjalnie wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje. W 2010 roku weszło rozporządzenie, na mocy którego szkolenia ppoż. powinny być przeprowadzane przez właściciela budynku minimum raz w ciągu dwóch lat.

Oprócz szkoleń ppoż. oraz przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, ważna rzeczą jest kontrola maszyn (jeżeli takie występują w zakładzie pracy), wszystkich urządzeń i systemów przeciwpożarowych. To może znacznie pomóc, aby uniknąć awarii a tym samym pożaru. Regularny nadzór nad systemami przeciwpożarowymi da nam pewność, że w razie niebezpieczeństwa zadziałają one prawidłowo.

KURSO prowadzi na wysokim poziome szkolenia PPOŻ. Posiadamy doświadczonych instruktorów, nowoczesne zaplecze oraz bogaty program nauczania. Organizujemy szkolenia przeciwpożarowe zarówno wstępne jak i okresowe. Szkoląc się z nami, Twoi pracownicy będą zawsze dobrze przygotowani na wypadek zagrożenia. Nasza główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, ale nasze oddziały znajdują się na terenie całej Polski. Prowadzimy szkolenia otwarte jak i zamknięte – zorganizowane dla grup. Dojedziemy więc do Państwa prawie w każdy zakątek Polski. Zapraszamy do kontaktu.