Do czego służą wyciągi statków?

Jednym z urządzeń transportu bliskiego, które służy do przemieszczania się ładunków w ograniczonym zasięgu, poziomie lub pionie, są wyciągi statków. Służą one do podnoszenia obiektów pływających.  

statek wraz z wyciągiem w stoczni

Wyciągi statków są tzw. wyciągami towarowymi. Termin ten oznacza dźwignice, które składają się z podstawy ładunkowej, przystosowanej do rozmieszczania towarów pod kątem przy pomocy cięgników, które mogą być łańcuchowe lub linowe.  

 • Wszystkie wyciągi towarowe (a tym samym wyciągi statków) podlegają dozorowi technicznemu.  

Obsługa i eksploatacja wyciągów towarowych 

Wyciągi towarowe powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz obsługiwane zgodnie z tym, jakie jest ich przeznaczenie: 

 • Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia, obsługujący tą maszynę ma obowiązek zapewnić serwis urządzenia zgodnie z tym, co jest zapisane oraz wymagane w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku, w kwestii trybu oraz sposobu sprawdzania kwalifikacji potrzebnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych i metody przedłużania okresu ważności certyfikatów. Przeglądy techniczne powinny być wykonywane w terminach, jakie określa dyrektywa (załącznik nr 2 do rozporządzenia, dyrektywa Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku, dotycząca warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie modernizacji, eksploatacji oraz napraw transportu bliskiego) chyba, że wytwórca określi inaczej.  
 • Użytkownik maszyny ma za zadanie założyć i trzymać dziennik serwisu, gdzie konserwujący zapisuje wszystkie wykonywane czynności. 
 • Każda maszyna obsługiwana przez użytkownika powinna posiadać dostępną instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji. 

Zanim wyciąg towarowy zostanie dopuszczony do użytku, musi zostać dokonana jego rejestracja, a osoba, która będzie go użytkować powinna uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację, która jest wydana przez organ dozoru technicznego. Zanim właściwy organ wyda taką decyzję, dokonuje poniższych zadań: 

 • Rozpoznaje urządzenie i sprawdza, jak jest oznakowane oraz jaki jego stan techniczny; 
 • Sprawdza czy są wszystkie dokumenty i ich poprawność; 
 • Dokonuje badania odbiorczego u użytkownika; 
 • Sprawdza, czy wyposażenie urządzenia jest zgodne z dokumentacją jaka została przedstawiona, na miejscu obsługi maszyny.  

Wyciągi statków stosuje się przeważnie w Ameryce, Azji oraz czasem Afryce. W Europie nie rozpowszechniły się one aż tak bardzo (mimo zalet w porównaniu z innymi urządzeniami stoczniowymi). Do zalet wyciągów statków zaliczamy: 

 • Zajmują mniej obszaru niż doki; 
 • Krótki czas podnoszenia statku; 
 • Platforma bez bocznych ścian; 
 • Łatwość remontów i konserwacji.