Jakie są wymogi dla pracodawców w zakresie BHP?

Na pracodawcy spoczywa prawny obowiązek, aby zapewnić zatrudnionym osobom bezpieczne i higieniczne warunki, a także organizować dla nich szkolenia BHP. Zostało to unormowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Zawarte są tam szczegółowe informacje, których należy przestrzegać, takie jak:

 • zasady prowadzenia edukacji
 • zakres szkolenia
 • treść- czego dotyczy
 • wymagania dotyczące wykonania programu szkolenia
 • wypełnianie dokumentacji
 • uwarunkowania możliwości zwolnienia pracowników z określonych typów szkolenia

W jakim celu realizuje się szkolenia?

 • Przeciwdziałanie zagrożeniom
 • Ochrona zdrowia i życia pracowników
 • Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy

Instruktor uczy ludzi pierwszej pomocy

Podczas szkolenia BHP pracownik jest zobowiązany:

 • poznać przepisy i zasady BHP
 • uczestniczyć w warsztatach
 • wziąć udział w instruktażu
 • spełnić wymogi egzaminów weryfikujących nabytą wiedzę

 Kto powinien uczestniczyć w kursach BHP?

 • pracodawca
 • każdy pracownik niezależnie od stanowiska
 • praktykanci
 • osoby na umowach prawa cywilnego (pracodawca może wymagać od takiej osoby przeszkolenia na jej koszt)
 • oraz przyuczające się do zawodu

Kto nie musi przystępować do szkolenia?

 • w przypadku wstępnych szkoleń BHP – zatrudniony, który pracował na identycznym stanowisku przed nawiązaniem kolejnej umowy z tym samym pracodawcą,
 • w przypadku okresowych szkoleń BHP – osoby zwolnione na podstawie obowiązujących regulacji

Czy trzeba za to płacić?

Właściciel firmy zobowiązany jest do opłacenia szkoleń swoich pracowników, zatrudnionych na umowy o pracę. Ponadto, czas poświęcony na szkolenie BHP wlicza się do całkowitego czasu pracy.

Jakie są typy szkoleń?

 • Szkolenie BHP wstępne
 • Szkolenie BHP okresowe

Możliwe formy realizacji kształcenia (bez wskazań dotyczących typu szkolenia):

 • Seminarium – odbywa się przynajmniej 4h.
 • Instruktaż – najszybszy sposób na naukę, która trwa zazwyczaj min.1,5h
 • Samokształcenie kierowane – na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora. Za pomocą m.in. internetu, poczty można się konsultować z osobami, które są wykwalifikowanymi wykładowcami.

Kto może prowadzić ogólny instruktaż?

 • wyznaczona osoba w firmie posiadająca aktualną wiedzę w temacie i stosowne zaświadczenie
 • pracownik służby bhp
 • pracodawca

Szkolenie stanowiskowe wykonuje:

 • kierownik
 • właściciel
 • instruktorzy
 • wykładowcy

Co musi spełnić instruktor, aby edukować ludzi?

Posiadać szeroką wiedzę w danym temacie oraz niezbędne doświadczenie. Bardzo pomocne będą odpowiednie kwalifikacje dydaktyczne, przekładające się na poprawną realizację planu nauczania.

Dla jakich osób organizowany jest instruktaż stanowiskowy? 

 1. uczeń podejmujący naukę zawodu w praktyce i student mający praktykę studencką.
 2. pracownik mający posadę robotniczą oraz inną, gdzie jest narażony na występowanie szkodliwych dla zdrowia czynników (niebezpiecznych lub uciążliwych).
 3. pracownik przenoszony na stanowisko w punkcie 2.

 Co trzeba wiedzieć pracując na więcej niż jednym stanowisku?

Jeśli pracuje się na różnych stanowiskach w danej firmie, należy powtórzyć tylko instruktaż stanowiskowy. Szkolenie okresowe obejmuje zmiany wprowadzone w przedsiębiorstwie np. technologiczne. Zagadnienia oraz cykl kształcenia powinny być dopasowane do zakresu wprowadzonych przemian.

Miejsce zbiórki ewakuacyjnej w firmie

Kto wymaga okresowych kursów BHP?

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

 • pracodawcy
 • kierownicy
 • osoby zatrudnione na stanowiskach:
 • robotniczych
  inżynieryjno-technicznych
 • administracyjno-biurowych
 • w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy i innych wykonujących zadania tej służby
 • niewymienionych, gdzie charakter pracy jest związany z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub uciążliwe
 • odpowiedzialnych za BHP w pracy

Kto może być z nich zwolniony?

 • Osoba, która przedstawi aktualne zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia okresowego u innego pracodawcy w tym okresie.
 • Pracownik, który odbył szkolenie okresowe należące do innej grupy stanowisk, jeżeli zakres tematyczny w programie nauczania jest zgodny z nową posadą w miejscu pracy.

Jakie są szczegółowe cele prowadzenia kursów?

 1. Znajomość przepisów bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, wypełnianie obowiązków i odpowiedzialność bhp.
 2. Nauczenie się jakie czynniki środowiskowe mogą doprowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia, a także jak im przeciwdziałać.
 3. Umiejętność pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Działanie w trudnych sytuacjach, udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym.
 4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenie pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Pamiętajmy, że pracodawca musi ustalić, w jakim czasie odbędzie się szkolenie oraz ile będzie trwało. Powinno być to poprzedzone konsultacjami z pracownikami (ich przedstawicielami), w obszarze częstotliwości, a także długości szkolenia, z uwzględnieniem warunków związanych z zajmowanym przez nich stanowiskiem.

Kto może być organizatorem kursu okresowego?

Zazwyczaj jest to pracodawca lub jedna z poniższych jednostek organizacyjnych:

 • stowarzyszenie, w statucie którego wymieniono działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
 • ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • szkoła ponadgimnazjalna lub wyższa
 • wydział naukowy
 • jednostka badawczo-rozwojowa
 • osoba prawna lub fizyczna posiadająca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej. Tylko w przypadku prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp przez jednostkę organizacyjną.

Podstawowe obowiązki pracodawców zakresie organizacji szkoleń okresowych.

Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w tym mistrzowie, brygadziści i kierownicy, mają obowiązek odbyć pierwsze szkolenie w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. W przypadku innych posad termin ten wynosi do 12 miesięcy.

Kto może prowadzić szkolenie okresowe pracodawców, instruktorów i wykładowców tematyki BHP – oraz jej służby?

Są to jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową z zakresu bhp.

Co powinno znajdować się w planie przygotowania okresowego BHP (niezależnie od grupy odbiorców)?

 • obowiązki pracodawcy w danej firmie
 • dostosowanie do potrzeb
 • zakres zadań
 • szczegółowa tematyka
 • forma realizacji
 • okres trwania

Wszelkie informacje opisane są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.