Czym jest zbiornik przenośny?

Zwykle przez zbiornik przenośny rozumiemy takie urządzenia jak:

  • zbiornik gaśnicy na czynnik gaśniczy,
  • butla aparatu oddechowego,
  • butla aparatów do nurkowania
  • zbiornik urządzenia specjalnego.

Informacje na temat gazów technicznych

Każdy ze szkoły ma pojęcie o istnieniu gazów, ale jak je pozyskujemy, do czego nam służą? Dzięki separacji kriogenicznej oraz rozdziału skroplonego powietrza, często separacji z membranami czy absorpcji wybiórczej, możemy otrzymać gazy takie jak tlen, azot, argon i powietrze. W procesach chemicznych uzyskujemy wodór i tlenki azotu. Gazy dzielą się na kategorie. Jakie?

znakowanie butli

  • Sprężone – służą w przemyśle i usługach
  • Ciekłe i palne – podtrzymują płomień i dostarczają ciepło
  • Medyczne – służą anestezjologii, diagnostyce chorób i profilaktyce

Praca związana z gazami wymaga uprawnień i odpowiednich kwalifikacji! Jest to praca niebezpieczna i wymaga niestandardowych rozwiązań technicznych w operowaniu butlami. Wszelkie czynności wymagają znajomości zasad BHP i szczególnej ostrożności. Dzięki rozporządzeniom i normom wiemy, jak postępować z butlami, gdyż jest to dokładnie określone w tego typu dokumentach. Względy bezpieczeństwa nakazują przetrzymywanie butli z gazami poza obrębem stanowiska pracy oraz doprowadzenie gazu do miejsca pracy za pomocą specjalnych magistral rurkowych wykonanych z odpowiednich tworzyw, szczelnie połączonych. Koniecznymi elementami sieci gazowych, które odpowiadają za bezpieczeństwo pracy z gazami palnymi i wybuchowymi, są bezpieczniki gazowe. To one chronią zdrowie i życie pracowników. Zawór zwrotny bezpieczeństwa sprawia, że przepływ gazu ma właściwy kierunek, natomiast szybkozłącza umożliwiają szybkie, szczelne połączenia. Urządzenia lub systemy wykrywania i ostrzegania o występowaniu zagrożenia skutkującego zatruciem, pożarem lub wybuchem są niezbędne na stanowisku pracy, one odpowiadają za największe bezpieczeństwo pracowników.

Przeznaczenie zbiorników przenośnych

butle z gazamiButle z azotem, tlenem, argonem, wodorem i powietrzem stosuje się np. w gałęziach spawalnictwa czy przemysłu spożywczego. Poza tym, mają wiele zastosowań i korzysta się z nich na różnych etapach pracy, np. podczas produkcji tworzyw sztucznych, opalania pieców.

Ciekły azot jest wykorzystywany do zamrażania, dzięki temu służy w budownictwie do stabilizacji gruntu. Ponadto, znajduje zastosowanie w działaniach przeciwpożarowych. Z reguły gazy wykorzystywane są do kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych lub do prób szczelności instalacji ciśnieniowych.

Dystrybucja:

  • Argon – dystrybucja argonu najczęściej potrzebna jest w branżach metalurgicznych czy elektronicznych. Argon jest bazą do tworzenia mieszanin gazów osłonowych. Jest to gaz szlachetny, obojętny chemicznie, nie ma koloru i zapachu. Posiada większą ściśliwość w stosunku do gazu doskonałego. Butla argonu pod ciśnieniem 200 barów mieści o 7% więcej tego gazu.
  • Azot – stosuje się go w przemyśle, w branży spożywczej (pakowanie, mrożenie, schładzanie) i w pracach badawczych. Jest bezbarwny, bezwonny i bez smaku, niepalny za to tłumi proces spalania.W wysokim stężeniu może działać dusząco. Poniżej 196°C zmienia swój stan na płynny. Pamiętaj, że właściwości podczas dystrybucji azotu oraz jego dalszego wykorzystania wymagają przestrzegania zasad bezpieczeństwa!

Pamiętaj, aby móc pracować z butlami koniecznie zapisz się na kurs i zdobądź wymagane uprawnienia. Bezpieczeństwo w pracy jest priorytetem.