szkolenie BHP pracowników zakładu

Za bezpieczeństwo w miejscu pracy odpowiedzialność ponosi przede wszystkim pracodawca, ale i pracownicy – szkoląc się i wykorzystując wiedzę w praktyce.

Pracodawca ma obowiązek:

 • regularnie szkolić pracowników z zasad BHP,
 • zaznajamiać pracowników z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi ich prac,
 • wydawać instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy,
 • zapewnić pracownikowi bezpłatnie odzież ochronną, jeśli wymaga tego specyfika pracy.

Szkolenia BHP w miejscu pracy dzielą się na dwie kategorie:

 • Szkolenia wstępne – pracownik powinien je odbyć przez rozpoczęciem pracy,
 • Szkolenia okresowe – regularne szkolenia, mające na celu przypomnieć oraz ugruntować nabytą wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Kurs taki powinien odbywać się w godzinach pracy a wszelkie jego koszty ponosi pracodawca.

Służba BHP:

 • szkolenie BHP pracowników zakładu

  w przypadkach, kiedy firma zatrudnia więcej niż stu pracowników, pracodawca ma obowiązek powołać służbę BHP, która zajmie się szkoleniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz upewni się, że każdy przestrzega omówionych zasad.
 • jeśli firma zatrudnia poniżej stu pracowników, pracodawca musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za szkolenie pracowników oraz przestrzeganie przez nich tychże zasad, a która będzie pełnić rolę służby BHP.
 • natomiast, jeśli w firmie pracuje do dwudziestu osób, funkcję osoby odpowiedzialnej za szkolenia i przestrzeganie zasad BHP może pełnić pracodawca. Także w przypadku, kiedy zatrudnione osoby są wyłącznie małoletnie lub niepełnosprawne, również funkcję taką pełni pracodawca. 

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Według Kodeksu Pracy poza obowiązek szkoleń z zakresu BHP, pracodawca musi wyznaczyć osobę lub grupę osób, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, a także będzie w stanie zareagować w przypadku pożaru czy konieczności ewakuacji pracowników z miejsca pracy.

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych

Niektóre miejsca pracy, np. w biurze, mają niższą kategorię zagrożenia, w związku z czym są wyłączone z obowiązkowego szkolenia BHP. Do takich miejsc należą zakłady z nie wyższą niż trzecią kategorią zagrożenia, gdzie wypadkowość jest niska, zarówno jak zagrożenie dla zdrowia. Należą do nich:

 • produkcja odzieży,
 • produkcja skór,
 • gastronomia,
 • produkcja komputerów i elektroniki,
 • edukacja,
 • działalność kulturowa i rozrywkowa,
 • działalność detektywistyczna i ochronna,
 • finanse i ubezpieczenia,
 • rynek nieruchomości,
 • prace administracyjno-biurowe. 

Czy osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy powinna mieć szczególne kwalifikacje?

odzież ochronna przy pracy niebezpiecznejIstotnym jest, aby osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy odbyła odpowiednie szkolenie oraz była w pełni kompetentna w tym, co robi.

Na koniec kilka ważnych informacji:

 • pracodawca jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP,
 • pracodawcy nie wolno pozwolić pracownikowi na wykonywanie pracy, jeśli ten nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz nie odbył szkolenia BHP,
 • brak wdrożenia zasad jest karany grzywną,
 • naruszenie przepisów i zasad przez pracownika może skutkować rozwiązaniem umowy,
 • jeśli pracodawca zaniedba obowiązek BHP, pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

Pytania i odpowiedzi

Kto ma obowiązek przeszkolenia pracowników z BHP?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolić pracownika z zasad BHP obowiązujących w zakładzie pracy. Natomiast obowiązkiem pracownika jest przestrzenie ich.

Czy wszystkie sektory wymagają szkolenia BHP?

Są takie prace, które podlegają pod najwyżej trzecią kategorię zagrożenia, a tym samym nie ma obowiązku odbywać dla nich szkolenia BHP. Do tej kategorii zaliczamy m.in. prace administracyjno-biurowe, gastronomię, działalność detektywistyczną czy finanse.

Kto może szkolić z zakresu BHP?

Zależnie od tego, jak wiele osób zatrudnia firma, musi być to specjalistyczna służba BHP, wyznaczony przez pracodawcę pracownik, lub sam pracodawca, jeśli nie zatrudnia on więcej niż dwudziestu osób.