Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z podestów ruchomych przy pielęgnacji drzew

Podesty ruchome to jeden z najbezpieczniejszych środków zapewniających tymczasowy dostęp do pracy na wysokości pod warunkiem, że przed ich wykorzystaniem została przeprowadzona ocena ryzyka, sprzęt obsługiwany jest przez wykwalifikowany, przeszkolony i zaznajomiony z urządzeniami personel oraz przestrzegane są przepisy BHP, w tym posiadanie planu ratunkowego. Do bezpiecznej eksploatacji podestu ruchomego nie wystarczy sama techniczna wiedza, jak go obsługiwać.
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i uniknięcia wypadków lub zniszczenia sprzętu wszyscy operatorzy (zatrudnieni na umowę o pracę lub samozatrudnieni) muszą odbyć profesjonalne, formalne i honorowane przez pracodawców szkolenie składające się zarówno z teorii, jak i z praktyki oraz oceny dokonanej przez wykwalifikowaną osobę. Więcej szczegółowych informacji dotyczących szkolenia na stronie internetowej www.ipaf.org.

ANALIZA PRZYPADKÓW

W statystykach wypadków blisko jeden na pięć wypadków śmiertelnych związanych z wykorzystaniem podestów ruchomych dotyczy pracowników zajmujących się pielęgnacją drzew. Poniżej przedstawiono raporty z wypadków śmiertelnych:
W czasie rutynowego przycinania drzew zleconego przez jednego z mieszkańców 61-letni operator spadł z podestu ruchomego i zginął na miejscu. W czasie pracy na wysokości pomiędzy dwoma drzewami kosz, w którym się znajdował, zahaczył o gałąź i zakleszczył się. Świadek zdarzenia zrelacjonował policjantom, że w pewnej chwili gałąź odskoczyła sprawiając, że kosz zaczął się kołysać na boki wyrzucając przy tym operatora, który spadł z wysokości 13-15m.
UWAGA:
Należy unikać kontaktu z gałęziami, ponieważ może to doprowadzić do zaczepienia się podestu i wywołać nagły niekontrolowany ruch i uszkodzenie urządzenia. Operator zawsze musi mieć na sobie sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Operator podestu ruchomego zginął w wyniku porażenia prądem, kiedy urządzenie dotknęło kabla napowietrznego o napięciu 7 200 V. Właściciel firmy przycinającej drzewa manewrował podnośnikiem koszowym, gdy dotknął linii wysokiego napięcia.
UWAGA:
Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać oceny ryzyka i zadbać o wdrożenie środków kontroli w celu uniknięcia ryzyka w postaci napowietrznych linii energetycznych.

Właściciel firmy specjalizującej się w pielęgnacji drzew zmarł w trakcie pracy na podeście ruchomym. Świadkowie twierdzą, że ofiara znajdowała się 18 m nad ziemią, kiedy na podest spadła gałąź powodując przygniecenie i uduszenie operatora.
UWAGA:
Należy zadbać, aby pracownicy i podest znajdowali się we właściwej pozycji w celu uniknięcia uderzenia przez spadające przedmioty.

PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA
WAŻNE – W celu bezpiecznej obsługi urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących wytycznych przedstawionych na szkoleniu BHP, najlepszych praktyk i zaleceń producenta.
PAMIĘTAJ – Przed rozpoczęciem pracy przeszkolony operator ma obowiązek:

 • Sprawdzić ,czy urządzenie nie jest uszkodzone, czy można z niego bezpiecznie korzystać i czy działa ono w sposób prawidłowy
 • Zachować ostrożność przy przemieszczaniu się na miejsce pracy – unikanie pochyłej nawierzchni.
 • Upewnić się, że nawierzchnia przez cały czas jest stabilna
 • Zawsze stosować odpowiednie płyty rozkładające równomiernie nacisk miejscowy pod wysięgnikiem
 • Organizować i zarządzać strefami zrzutu w bezpieczniej odległości od podestu ruchomego i jego podstawy
 • Zachować konieczne środki ostrożności w celu ochrony operatora przed piłą łańcuchową

PAMIĘTAJ – podczas pracy przeszkolony operator musi:

 • Dokonywać regularnych kontroli w celu upewnienia się, że podest ruchomy nie zapada się w podłoże
 • Zawsze nosić na sobie odpowiednią uprząż i zadbać o to, aby ściągacz linowy był przywiązany do przeznaczonego do celu punktu mocowania wewnątrz podestu. Patrz wskazania techniczne H1 IPAF.
 • Unikać kontaktu z gałęziami – zachować ostrożność i cały czas obserwować otoczenie przy podnoszeniu i opuszczaniu kosza.
 • Identyfikować potencjalne niebezpieczeństwa w postaci napowietrznych linii energetycznych i podejmować konieczne środki ostrożności w celu wyeliminowania ryzyka porażenia prądem.
 • Być zawsze czujny oraz obsługiwać podest ruchomy płynnie i ostrożnie.
 • Nigdy nie używać podestu ruchomego w charakterze dźwigu oraz zabezpieczyć liny podtrzymujące przy jakiejkolwiek części podestu ruchomego.
 • Nigdy nie tankować na podeście – należy zawsze uzupełniać paliwo w pile łańcuchowej na ziemi.
 • Nigdy nie przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu, maksymalnej liczby osób czy prędkości wiatru.

PAMIĘTAJ – Po zakończeniu pracy obowiązkiem przeszkolonego operatora jest:

 • Oczyszczenie podestu ruchomego z trocin lub innych pozostałości
 • Kontrola urządzenia pod kątem uszkodzeń – natychmiastowe zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń
 • Pozostawienie urządzenia w bezpiecznym miejscu z wyłączonymi przyciskami – i bez kluczy
 • Zgłoszenie uszkodzeń podestu właścicielowi – nie można dopuścić do ponownego wykorzystania podestu, jeżeli jest uszkodzony.
 1. Zawsze stosuj odpowiednie płyty rozkładające równomiernie nacisk miejscowy pod wysięgnikiem.
  Podejmij środki ostrożności w celu ochrony operatora przed piłą łańcuchową – w niektórych krajach obowiązkowe jest korzystanie z podestów, gdzie są wydzielone miejsca dla operatora podestu i piły zatwierdzone przez producenta.
 2. Ścinaj drzewa w taki sposób, aby gałęzie spadały z dala od podnośnika.
 3. Zawsze upewnij się, że ściągacz linowy jest przywiązany do przeznaczonego do celu punktu mocowania wewnątrz podestu.
  UWAGA: Wielu członków IPAF oferuje formalne uznawane przez pracodawców szkolenia na operatora, co skutkuje wydaniem Karty PAL (Licencja na urządzenia podnośnikowe) w celu zaświadczenia, że jej posiadacz ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym. Karta PAL stanowi dowód odbycia szkolenia przez jej posiadacza w zakresie bezpiecznej obsługi wyszczególnionej kategorii podestów ruchomych. Lista akredytowanych ośrodków szkoleniowych IPAF znajduje się na stronie www.Ipaf.org.

źródło: IPAF.org
Światowy autorytet w dziedzinie urządzeń podnośnikowych

Więcej informacji:

Nakazy i zakazy

 

Praca w pobliżu linii energetycznych

 

Bezpieczeństwo

 

Przygotowanie powierzchni

 

Bezpieczeństwo przy pielęgnacji drzew