Kurs to przygotowanie do zdobycia uprawnień w zawodzie konserwatora urządzeń transportu bliskiego. Dotyczy podestów ruchomych z kategorii „KP” – masztowych i stacjonarnych. Posiadając uprawnienia UDT w tym zakresie, można samodzielnie zgodnie z instrukcją producenta dokonywać napraw, prac konserwacyjnych, a także obowiązkowych przeglądów tych urządzeń. Konserwatorzy z uprawnieniami UDT to specjaliści poszukiwani do pracy między innymi w firmach budowlanych, transportowych, remontowych, w magazynach.

Szczegółowe informacje na temat kursu na podesty masztowe i stacjonarne

Program szkolenia jest ułożony tak, aby przekazywać maksimum wiedzy teoretycznej i praktycznej. Integralną jego częścią są zajęcia praktyczne, podczas których instruktorzy uczą kursantów konserwacji urządzeń zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Uczestnicy mają do dyspozycji od 38 do 96 godzin zajęć, w czasie których zapoznają się z zagadnieniami niezbędnymi do zaliczenia egzaminu państwowego. Informacje te dotyczą między innymi budowy podestów stacjonarnych i masztowych, sposobu ich działania, metod usuwania najpopularniejszych usterek, czyszczenia podestów, posługiwania się instrukcjami i dokumentacją techniczną. Poznają również obowiązki konserwatora wynikające z przepisów BHP i ustawy o dozorze technicznym.

Informacje praktyczne:

  • Kiedy rozpoczynają się zajęcia: aktualny harmonogram jest opublikowany na stronie www.platformaedukacji.pl.
  • Gdzie odbywają się zajęcia: wykłady odbywają się w siedzibie Ośrodka w Warszawie lub w jednym z oddziałów na terenie całej Polski. Do dyspozycji uczestników są także place manewrowe ze sprzętem udostępnianym przez Ośrodek.
  • Kto może uczestniczyć: kursy są przeznaczone dla osób, które mają ukończone 18 lat, co najmniej podstawowe wykształcenie oraz stan zdrowia, który pozwala na pracę w zawodzie.
  • Jak zapisać się na zajęcia: rezerwacji miejsca na wybranym kursie można dokonać na stronie www.platformaedukacji.pl.
  • Szkolenia dla firm: na życzenie klientów biznesowych możemy zorganizować kurs konserwacji UDT dla pracowników firmy. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawie szczegółów.

Egzamin i uprawnienia UDT

Kurs na podesty ruchome stacjonarne i masztowe jest zakończony egzaminem przeprowadzanym przez Urząd Transportu Technicznego. Uczestnicy nie muszą zapisywać się na egzamin – robimy to w ich imieniu, zajmujemy się również innymi kwestiami organizacyjnymi. Egzamin jest przeprowadzany w terminie zbliżonym do terminu szkolenia. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, w trakcie których trzeba wykazać się wiedzą z zakresu budowy urządzenia, przepisów, a także umiejętnością przeprowadzania napraw i prac konserwacyjnych.

Uprawnienia UDT w zakresie konserwacji są przyznawane na 5 lat. Mają formę karty plastikowej, którą należy posługiwać się przy podejmowaniu zatrudnienia w zawodzie, a także przy świadczeniu usług jako firma.

Konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego mogą pracować na własny rachunek lub na etacie, wykonując obowiązkowe przeglądy techniczne, prowadząc dokumentację urządzeń, zajmując się usuwaniem bieżących usterek.