Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.)

Ustawa określa zasady, formy oraz zakres wykonywania dozoru technicznego przez jednostki do tego właściwe. Jest to jedna z podstawowych ustaw związana z działalnością Urzędu Dozoru Technicznego, która włącza wszystkie informacje związane z prowadzeniem prac w zakresie dozoru technicznego w Polsce, w tym procedur nadawania uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczenia do eksploatacji urządzeń technicznych oraz ich projektowania wytwarzania, w tym wywarzania materiałów i elementów, napraw, modernizacji i obrotu.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Określa ono typy urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu w Polsce. Rozporządzenie określa formy dozoru technicznego, rodzaje, terminy badań technicznych oraz zakres badań dla konkretnych urządzeń technicznych wykorzystywanych podczas prac, w tym urządzeń ciśnieniowych, urządzeń transportu bliskiego, dźwigników, przenośników kabinowych i krzesełkowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie określa tryby sprawdzania kwalifikacji, które wymagane są podczas obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, rodzaje urządzeń technicznych, do których obsługi i konserwacji potrzebne jest posiadanie kwalifikacji, a także zawiera wzór wniosku o sprawdzanie kwalifikacji wraz z informacjami związanymi z poszczególnymi jego zapisami, terminami powiadamiania osób zainteresowanych. Zawarto także informacje związane z egzaminem służącym do otrzymania uprawnień UDT do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)

Rozporządzenie zawiera informacje określające warunki techniczne dozoru technicznego dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego takich jak: wciągarki i wciągniki, suwnice, układnice, żurawie, wyciągi towarowe, podesty ruchome, urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, podnośniki okrężne kabinowe i platformowe, schody i chodniki ruchome, dźwigi, w tym przeznaczone do transportu osób, ładunków, dźwigi towarowe małe i dźwigi budowlane, dźwignice linotorowe, wózki jezdniowe podnośnikowe, dźwigniki przeznaczone do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo i urządzeń technicznych do manipulacji kontenerów.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. Nr 4, poz. 43).

Dokument określa szczegółowe warunki techniczne prowadzenia dozoru technicznego dotyczącego projektowania, wytwarzania, eksploatacji dźwigników napędzanych ręcznie i mechanicznie, także przeznaczonych do prostoliniowego przemieszczania ładunków w pionach z wykorzystaniem sztywnego elementu, z częściowym wykorzystaniem układu cięgnowego. Także określa elementy dźwigników, których wymiany nie wymagają uzgodnienia z jednostkami dozoru technicznego, współczynniki bezpieczeństwa i maksymalne siły uruchamiające, wzory i współczynniki obliczeniowe.

Przeczytaj także o kategoriach uprawnień UDT!