Obowiązujące od 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie zniosło imienne zezwolenia na wózki widłowe – ci pracownicy, którzy dotychczas nie uzyskali odpowiednich uprawnień UDT na wózki widłowe, będą musieli uzupełnić swoje kwalifikacje.

Konieczny egzamin UDT na wózki widłowe

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia wymagania BHP przy korzystaniu z wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym używanych w transporcie wewnętrznym.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, te osoby które zrobiły kurs na wózki widłowe i po jego odbyciu uzyskały zaświadczenie na druku MEN lub innym, a także plastikową legitymację firmy szkoleniowej, która nie jest legitymacją wydaną przez UDT, mają w obowiązku uzupełnić swoje kwalifikacje. Nie muszą robić tego jedna od razu – mają na to więcej czasu.

Do kiedy należy uzyskać uprawnienia UDT?

Termin wymagający wymiany imiennych zezwoleń na wózki widłowe na kwalifikacje UDT jest zależny od terminu, w którym uzyskano zaświadczenie. Osoby, które zakończyły szkolenie na wózki widłowe:

  • do dnia 31 grudnia 2004 roku zachowują ważność uprawnień do dnia 31 grudnia 2019 roku
  • do dnia 31 grudnia 2014 roku zachowują ważność uprawnień do dnia 31 grudnia 2020 roku
  • od dnia 1 stycznia 2015 roku zachowują ważność uprawnień do dnia 31 grudnia 2021 roku

Firmy zajmujące się szkoleniami na wózki widłowe mogą wystawiać jeszcze zezwolenia imienne przez 7 miesięcy od dnia 9 stycznia 2018 roku, dlatego po ich uzyskaniu będą one jeszcze obowiązywały przez 3 lata.

Niemniej jednak najlepiej zdecydować się już teraz na szkolenia UDT na wózki widłowe. Pozwalają one na uzyskanie bezterminowych uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego i nie będą wymagały dodatkowej aktualizacji.

Europejskie Zaświadczenia – co z uprawnieniami na wózek widłowy w Unii Europejskiej?

Zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.) państwa, które należą do Unii, mają prawo do uznawania certyfikaty i kwalifikacje uzyskanych przez osoby w innych krajach.

Aktualnie to właśnie legitymacja UDT będzie tym dokumentem, który pozwala na potwierdzenie stosownych uprawnień. Oprócz niej warto także uzyskać zaświadczenie z programem szkolenia w języku angielskim. Istnieje też możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zawsze jednak warto przed wyjazdem do pracy za granicę uzyskać informacje, czy posiadane uprawnienia będą wystarczające. Można otrzymać je od pośrednika pracy lub od pracodawcy.

Jeśli nasze uprawnienia nie będą uznane, może zajść konieczność odbycia jeszcze jednego kursu w jednostce certyfikującej danego kraju albo wzięcie udziału w kursie doszkalającym, jeśli polskie szkolenie nie obejmowało wszystkich zagadnień poruszanych podczas zajęć w danym kraju.