Wyciąg towarowy należy do grupy specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego. Podlegają one Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Urządzenia służą do przemieszczania zarówno ludzi, jak i ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie i pod kątem.

Do grupy tych urządzeń, zaliczają się:  

 • żurawie kolejowe, 
 • żurawie na pojazdach kolejowych,  
 • żurawie pływające i pokładowe,  
 • wyciągi statków,  
 • dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych,  
 • podesty na pojazdach kolejowych,  
 • układarki do układania torów,  
 • przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach.  

Jak działa wyciąg towarowy?  

wyciągi towarowe w trakcie pracy

Wyciąg towarowy jest platformą, która przesuwa się po maszcie o konstrukcji drabiny, zamocowanym do podwozia. Opuszcza się go w stronę dachu budynku. Dzięki tej platformie, z łatwością można transportować wszelkie materiały budowlane na wyższe poziomy. 

Wszystkie wyciągi towarowe podlegają dozorowi technicznemu, ale dla tych urządzeń, które udźwigną do 250 kg i nie są przeznaczone do przemieszczania osób jest przeznaczona inna forma dozoru – tzw. uproszczonego. Te urządzenia nie muszą być zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego i posiadać wymaganych badań, ale należy zapewnić im konserwacje i osoby obsługujące na najwyższym poziomie.  

Jaki jest tryb postępowania w przypadku nowych urządzeń?  

 • Aby urządzenie mogło być objęte dozorem technicznym, należy je zgłosić do właściwego terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. 
 • Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej w języku polskim. Zakres dokumentacji powinien być zgodny z odpowiednimi rozporządzeniami. 
 • Po zweryfikowaniu dokumentacji przez inspektora organu dozoru technicznego, zostaje uzgodniony termin i miejsce na przeprowadzenie badań technicznych. Czynności rejestracyjne są przeprowadzane tylko w sytuacji, kiedy urządzenie jest fabrycznie nowe. W innych przypadkach, wystarczy badanie odbiorcze.  

Jeśli wynik badania będzie pozytywny, inspektor UDT wydaje specjalny protokół badania i decyzję, która zezwala na eksploatację.  

Jaki jest tryb postępowania w przypadku urządzeń wcześniej zarejestrowanych? 

 • Należy złożyć pisemny wniosek o ponowne objęcie urządzenia dozorem technicznym i skierować go do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozory Technicznego. 
 • W przypadku, gdy urządzenie było wcześniej zarejestrowane w innym oddziale UDT, należy załączyć kserokopię ostatniego protokołu i decyzji bez konieczności składania dwóch kompletów dokumentacji rejestracyjnej.  
 • Po zweryfikowaniu dokumentacji, zostaje uzgodniony termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych oraz podawane są wymagania w kwestii, jak przygotować urządzenie do inspekcji zgodnie z warunkami wymaganymi w UDT.  
kursanci w trakcie szkolenia”

W przypadku pozytywnego wyniku badań, zasady są dokładnie takie same, jak w przypadku rejestracji nowych urządzeń.  

Eksploatacja i rodzaje badań:  

 • Doraźne kontrole – dla urządzeń, które zostały objęte formą dozoru ograniczonego, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia, przeprowadza się w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym. 

Celem badania jest stwierdzenie, czy: 

– zostały wykonane zalecenia z poprzedniego badania, 

– nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania,  

– urządzenia zabezpieczające i ochronne działają poprawnie, – napisy ostrzegawcze, informacje i wszelkiego rodzaju instrukcje zostały umieszczone w odpowiedni sposób i są czytelne,  

– urządzenie wymaga przeprowadzenia działań naprawczych. 

 • Doraźne eksploatacyjne – są wykonywane w razie potrzeby 

Celem badania jest:  

– potwierdzenie, że naprawa czy modernizacja, która została wykonana, nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia  

 • Doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadza się je w przypadku, gdy wystąpi niebezpieczne uszkodzenie urządzenia albo nieszczęśliwy wypadek.  

Celem badania jest:  

– określenie stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia.  

Kursy i szkolenia  

Aby móc zajmować się obsługą wyciągów towarowych należy mieć skończony specjalny kurs. 

Najpopularniejszym kursem w tej kategorii będzie nasze szkolenie na operatora wyciągów towarowych. Takie uprawnienie, umożliwiające obsługę i konserwację urządzeń, zdecydowanie podnosi kwalifikacje i zwiększa szansę na znalezienie pracy. Podczas szkolenia, można zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi wyciągów towarowych stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych oraz wyciągów statków.  

wyciąg towarowy na budowie

Szkolenia są prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie, dzięki czemu wszyscy uczestnicy kursu mają możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.  

Kurs kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza specjalna komisja powołana przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli egzamin zostanie ukończony z wynikiem pozytywnym, UDT wystawia imienne zaświadczenie kwalifikacyjne. Dzięki temu, Kursant zdobywa możliwość obsługi i konserwacji wyciągów towarowych.