Wyciąg towarowy należy do grupy specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego. Podlegają one Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Urządzenia służą do przemieszczania zarówno ludzi jak i ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie i pod kątem. Do grupy tych urządzeń, zaliczają się:

 • żurawie kolejowe
 • Żurawie na pojazdach kolejowych
 • Żurawie pływające i pokładowe
 • Wyciągi statków
 • Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
 • Podesty na pojazdach kolejowych
 • Układarki do układania torów
 • Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

czym są wyciągi towarowe

Czym jest wyciąg towarowy?

Jest platformą, która przesuwa się po maszcie o konstrukcji drabiny, zamocowanym do podwozia. Opuszcza się go w stronę dachu budynku. Dzięki tej platformie, z łatwością można transportować wszelkie materiały budowlane na wyższe poziomy, co oznacza, że zamiast pokonywać 20 schodów, w górę i w dół, żeby podać koledze jakieś narzędzie – możemy skorzystać z wyciągu towarowego i zaoszczędzić czas i energię.

Wszystkie wyciągi towarowe podlegają dozorowi technicznemu, ale dla tych urządzeń, które udźwigną do 250 kg, ale nie są przeznaczone do przemieszczania osób jest przeznaczona inna forma dozoru – uproszczonego. Te urządzenia nie muszą być zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego i mieć badań, ale należy zapewnić im konserwacje i osoby obsługujące na najwyższym poziomie.

Jaki jest tryb postępowania w przypadku nowych urządzeń?

 • Aby urządzenie mogło być objęte dozorem technicznym, należy je zgłosić do właściwego terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, w formie pisemnego wniosku.
 • Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej w języku polskim. Zakres dokumentacji powinien być zgodny z odpowiednimi rozporządzeniami.

Po zweryfikowaniu dokumentacji przez inspektora organu dozoru technicznego, zostaje uzgodniony termin i miejsce na przeprowadzenie badań technicznych. Czynności rejestracyjne są przeprowadzane tylko w sytuacji, kiedy urządzenie jest fabrycznie nowe. W innych przypadkach, wystarczy badanie odbiorcze.

Jeśli wynik badania będzie pozytywny , inspektor UDT wydaje specjalny protokół badania i decyzję, która zezwala na eksploatację.

Jaki jest tryb postępowania w przypadku urządzeń wcześniej zarejestrowanych?

 • Należy złożyć pisemny wniosek o ponowne objęcie urządzenia dozorem technicznym i skierować go do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozory Technicznego.
 • W przypadku gdy urządzenie bym wcześniej zarejestrowane w innym oddziale UDT, należy załączyć kserokopię ostatniego protokołu i ostatniej decyzji, bez konieczności dwóch kompletów dokumentacji rejestracyjnej
 • Po zweryfikowaniu dokumentacji, zostaje uzgodniony termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych oraz podawane są wymagania w kwestii jak przygotować urządzenie do inspekcji zgodnie z warunkami wymaganymi w UDT.

W przypadku pozytywnego wyniku badań, zasady są dokładnie takie same jak w przypadku rejestracji nowych urządzeń.

Eksploatacja i rodzaje badań:

 • Doraźne kontrole – dla urządzeń, które zostały objęte formą dozoru ograniczonego, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia, przeprowadza się w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym.

tryb postępowania i eksploatacja Celem badania jest stwierdzenie czy:

 • zostały wykonane zalecenia z poprzedniego badania
 • nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania
 • urządzenia zabezpieczające i ochronne działają poprawnie
 • napisy ostrzegawcze, informacje i wszelkiego rodzaju instrukcje zostały umieszczone w odpowiedni sposób i są czytelne
 • urządzenie wymaga przeprowadzenia działań naprawczych
 • Doraźne eksploatacyjne są wykonywane w razie potrzeby

Celem badania jest:

 • potwierdzenie, że naprawa czy modernizacja, która została wykonana nie mają negatywnego wpływu na bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia
 • Doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadza się je w przypadku, gdy wystąpi niebezpieczne uszkodzenie urządzenie albo nieszczęśliwy wypadek. Prowadzi się je, aby ustalić co się stało i wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji i wprowadzić je w życie.

Celem badania jest:

 • określenie stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia

Kursy i szkolenia?

Owszem, tak! Aby móc zajmować się obsługą wyciągów towarowych należy mieć skończony specjalny kurs, Ale na szczęście są one łatwo dostępne.

Najpopularniejszym kursem w tej kategorii, będzie kurs operatora wyciągów towarowych. Takie uprawnienie, umożliwiające obsługę i konserwację urządzeń, zdecydowanie podnosi nasze kwalifikacje i zwiększa szansę na znalezienie pracy w tym zakresie. Podczas takie szkolenia, można zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi wyciągów towarowych stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych oraz wyciągów statków.

Szkolenia są prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie, dzięki czemu wszyscy uczestnicy kursy mają możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

Kurs kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza specjalna komisja powołana przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli egzamin zostanie ukończony z wynikiem pozytywnym, Urząd wystawa imienne zaświadczenie kwalifikacyjne. Dzięki temu zaświadczeniu, mamy możliwość obsługiwać i konserwować wyciągi towarowe Bez określania terminu.