Czynności niedozwolone podczas obsługi suwnic

Operator suwnic musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów obsługi – niedotrzymanie wszystkich wymogów znacznie zwiększa ryzyko wypadków przy pracy. Każdy kurs na suwnice obejmuje blok tematyczny związany z bezpieczeństwem oraz higieną pracy podczas obsługi urządzeń. Wśród przekazywanych informacji znajdują się również te dotyczące kategorycznie zabronionych czynności podczas operowania suwnicą. Wśród nich znajdują się:

 • operatorem urządzenia nie może zostać osoba bez stosownych uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • nie wolno korzystać z urządzenia niesprawnego lub też bez obowiązującej decyzji wydanej przez UDT lub TDT, która zezwala na wykonanie pracy
 • nie wolno przystępować do pracy po spożyciu alkoholu, a także innych substancji odurzających oraz leków, które zaburzają sprawność psychofizyczną
 • nie wolno stosować niedopasowanych zawiesi lub też zawiesi uszkodzonych
 • nie wolno podnosić ładunków, których ciężar jest większy niż dopuszczalny udźwig – może to spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia operatora i pracowników na terenie zakładu pracy
 • nie wolno podnosić ładunków, które zlokalizowane są poza zasięgiem rządzenia
 • nie wolno ciągnąć ładunków ukośnie
 • nie wolno podnosić tych ładunków oraz obiektów, które są przytwierdzone do nawierzchni, na przykład przykręcone, przyspawane czy też przymarznięte w okresie zimowym
 • nie wolno przenosić ładunków bezpośrednio nad stanowiskami pracy pracowników lub nad innymi osobami przebywającymi na terenie zakładu pracy
 • nie wolno pozostawiać ładunku na urządzeniu chwytnym bez jego odwieszenia
 • nie wolno przejeżdżać lub najeżdżać na łączniki bezpieczeństwa wózkiem, cięgnikiem lub mostem
 • nie wolno wykorzystywać cięgna linowego jako elementu do podnoszenia ładunków
 • nie wolno stosować zabezpieczeń przed przeciążeniami podczas ważenia ładunków
 • nie wolno przeprowadzać prac konserwacyjnych, na przykład smarowania i czyszczenia urządzenia podczas jego pracy
 • nie wolno samodzielnie przeprowadzać czynności naprawczych lub regulowania urządzenia czy jego elementów w trakcie pracy lub też bez stosownych do tego uprawnień

Każda osoba, która ubiega się o uprawnienia na suwnice, powinna znać wszystkie procedury związane z obsługą urządzenia. Bez ich znajomości ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy jest znacznie wyższe.

Pamiętaj!

 • praca z użyciem suwnic może być wykonywań tylko na podstawie ważnej decyzji UDT o dopuszczeniu jej do eksploatacji
 • podczas eksploatacji urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją stanowiskową BHP oraz instrukcją obsługi
 • gdy pracownik zauważy uszkodzenie urządzenia, wtedy należy natychmiastowo zakończyć pracę i unieruchomić urządzenie, a także powiadomić odpowiedzialne za jego stan techniczny osoby

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem odpowiednich uprawnień do obsługi prezentowanych urządzeń, zapraszamy serdecznie na kurs na suwnice do naszego Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON. Dzięki nam poznają Państwo dokładnie wszystkie kwestie BHP oraz obsługi urządzenia i będą mogli podejść do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Więcej informacji:

Budowa suwnic

 

Czynności zabronione

 

Czynności przygotowawcze

 

Po zakończeniu pracy

 

Kurs na Suwnice