Czynności przed podjęciem pracy z suwnicą

Najbardziej skutecznym sposobem na zmniejszenie ryzyka zagrożeń, w tym wypadków przy pracy podczas obsługiwania suwnic jest precyzyjna znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich przestrzeganie. Czynności te muszą być prowadzone zarówno przed, jak i podczas i po zakończeniu obsługi urządzenia. Poniżej przedstawiamy niezbędne czynności przed podjęciem pracy.

Przed rozpoczęciem pracy każdy operator urządzenia jest zobowiązany głównie do wykonania specjalnych prac kontrolnych. Ich celem jest zapewnienie zarówno sobie, jak i pozostałym pracownikom bezpieczeństwa pracy na swoich stanowiskach. O następujących czynnościach uczy każdy kurs na suwnice, dlatego osoba po jego zakończeniu powinna wiedzieć, jak przystąpić do pracy.

Najważniejsze zasady przed przystąpieniem do pracy z suwnicami:

 • prace z użyciem urządzenia można wykonywać jedynie w przypadku, w którym posiada ono ważną decyzję wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego
 • przy eksploatacji urządzenia operator musi stale przestrzegać wszystkich przepisów BHP, w tym instrukcji stanowiskowej oraz dodatkowo instrukcji obsługi urządzenia
 • prace z użyciem narzędzia mogą być prowadzone jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia na suwnice
 • w przypadku zauważenia usterek należy natychmiastowo zatrzymać pracę, unieruchomić urządzenie oraz zawiadomić osobę odpowiedzialną

Czynności, które muszą być podjęte przed rozpoczęciem pracy:

 • należy zapoznać się z aktualnymi informacjami zawartymi w książce eksploatacji, książce obsługi lub książce zdawczo-odbiorczej dla danego urządzenia
 • należy sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w bezpiecznej pozycji i w jego sąsiedztwie nie znajdują się stwarzające zagrożenie przedmioty lub osoby
 • należy dokładnie sprawdzić wszystkie masy ładunków, które mają być przeniesione, i porównać je z maksymalnymi możliwościami urządzenia, aby nie przekroczyć limitu
 • należy uzgodnić z operatorem haku znaki komunikacyjne
 • należy odpowiednio przygotować miejsce do składowania ładunków
 • należy przeprowadzić przegląd urządzenia – to ważny punkt, który musi być realizowany każdorazowo przed przystąpieniem do pracy

Na przegląd urządzenia składają się:

 • wzrokowa kontrola sprawności – sprawdzenie środowiska pracy, toru jezdnego, stanu technicznego urządzenia oraz poszczególnych elementów, na przykład pod kątem uszkodzeń mechanicznych czy wycieków, także należy skontrolować koła jezdne wciągnika lub wciągarki i mostu, linę, łańcuch nośny, urządzenie chwytne, osłony zabezpieczające. Ponadto należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest zablokowane, wyłączone z użytku lub obecnie nie jest poddane czynnościom konserwacyjnym lub przeglądom
 • kontrola poszczególnych elementów bezpieczeństwa – sprawdzenie sprawności funkcjonowania głównego wyłącznika, sterowania kasety, mechanizmów ostrzegawczych, elementów blokujących ruch, przyrządów sterowniczych, łącznika „STOP”, łączników końcowych, hamulca z obciążeniem oraz ogranicznika udźwigu i sprzęgła poślizgowego także z urządzeniem. Dodatkowo operator musi sprawdzić, czy urządzenie porusza się zgodnie z oznaczeniami na pulpicie sterującym
 • kontrola sprawności mechanizmów napędowych – konieczne jest wykonanie jazdy próbnej urządzenia

Na koniec należy zaznaczyć wykonanie prac książce eksploatacji.

Więcej informacji:

Budowa suwnic

 

Czynności zabronione

 

Czynności przygotowawcze

 

Po zakończeniu pracy

 

Kurs na Suwnice