Podesty ruchome to wszechstronne urządzenia, mające swoje zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie od robotników wymagane jest dosięgnięcie wysokiego miejsca. W przeciwieństwie do rusztowań, nadają się one świetnie do prac wszędzie tam, gdzie dostęp do wysoko położonego miejsca potrzebny będzie jedynie przez krótki okres czasu. Poza placami budowy i halami magazynowymi podesty ruchome wszelkiego rodzaju znaleźć można także np. w pracach przy konserwacji zieleni czy instalacji billboardów. 

Robotnik w koszu

Ponieważ podesty ruchome najczęściej służą do transportu osób na wysokościach dbanie o ich regularną i poprawną konserwacje ma ogromne znaczenie. Ponieważ w Polsce podesty ruchome kwalifikowane są jako urządzenia objęte dozorem technicznym do prowadzenia ich konserwacji należy posiadać odpowiednie uprawnienia.  

Uprawnienia na podesty ruchome 

Pozwolenia do pracy w zawodzie konserwatora podestów ruchomych można nabyć kończąc odpowiednie szkolenia i zdając egzamin przed komisją wyznaczoną przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Aby wziąć udział w kursie na konserwatora podestów ruchomych należy spełnić kilka podstawowych warunków: 

  • Ukończone minimum 18 lat, 
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe, 
  • Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku konserwatora podestów ruchomych. 

Każdy kto spełnia te trzy proste wymagania może wziąć udział w kursie na konserwatora podestów ruchomych. 

Kurs składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kursanci wysłuchują wykładów na temat BHP i odpowiedniego operowania podestami ruchomymi. Uczą się tam oni również na temat budowy i zasad funkcjonowania podestów ruchomych. Następnie w części praktycznej mają oni okazję przećwiczyć nowo nabyte umiejętności z zakresu konserwacji podestów ruchomych. 

Całe szkolenie kończy się egzaminem zdawanym przed komisją UDT. Podobnie jak samo szkolenie egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kursanci piszą egzamin pisemny mający na celu potwierdzić wiedzę nabytą przez nich na szkoleniu teoretyczny. Następnie na egzaminie praktycznym kursanci muszą wykonać przed komisją poprawnie szereg czynności związanych z konserwacją oraz eksploatacją podestów ruchomych. Uzyskanie pozytywnego wyniku z obu części egzaminu zapewnia uprawnienia potrzebne do pracy na stanowisku konserwatora podestów ruchomych. 

Konserwator przy podeście

W zależności od poziomu doświadczenia kursantów szkolenie może trwać kilka godzin lub nawet kilka dni. Pozwolenia na podesty ruchome posiadają ważność przez 5 lat. Oznacza to, że po tym okresie należy ponownie zaliczyć egzamin UDT z pozytywnym wynikiem, aby odnowić swoje kwalifikacje. 

Jak często prowadzić konserwacje podestów ruchomych 

Podesty ruchome służą najczęściej do transportu ludzi do trudnodostępnych wysokich miejsc. Dlatego też tak ważne jest, aby prowadzić poprawną i regularną ich konserwację. W przypadku podestów ruchomych wyróżnia się cztery rodzaje badań: okresowe, eksploatacyjne, powypadkowe oraz poawaryjne.  

Badanie okresowe jest najczęściej wykonywanym standardowym przeglądem urządzenia. Konserwator sprawdza tutaj stan zarówno samego urządzenia jak i dokumentacji technicznej. Dodatkowo w ramach tego badania konserwator sprawdza także uprawnienia osób pracujących z podestem. 

Badania eksploatacyjne wykonuje się przede wszystkim wtedy, kiedy wymagana jest naprawa urządzenia. Po wymianie części bądź naprawie jakiegoś modułu konserwator przeprowadza badanie, aby sprawdzić, czy podest ruchomy działa poprawnie. 

Podest ruchomy w spoczynku

Badania powypadkowe oraz poawaryjne wykonuje się, gdy maszyna odniesie jakieś obrażenia w trakcie pracy bądź będzie częścią wypadku. Konserwator musi wycenić tutaj czy maszyna po wypadku nadal nadaje się do pracy.