obowiązki palacza

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do zapisów na szkolenie palacza kotłów i pieców centralnego ogrzewania z kategorii G2. Zajmujemy się profesjonalnym i kompleksowym przygotowaniem do zawodu oraz pozytywnego zdania egzaminu państwowego. Jeśli chcesz pracować z instalacjami, sieciami i urządzeniami cieplnymi, musisz posiadać odpowiednie kwalifikacje. Osoba posiadająca uprawnienia palacza CO ma wiele opcji zatrudnienia i może pracować między innymi na stanowisku palacza gazowych kotłów centralnego ogrzewania, operatora kotłów parowych, palacza wodnych rusztowych kotłów CO i na wielu innych. 

Cel kursu 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło lub pragną rozpocząć pracę na stanowisku palacza CO. Kurs oferowany przez ERGON zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kotłów oraz egzaminu kwalifikacyjnego, by uzyskać uprawnienia eksploatacji i dozoru poszczególnych rodzajów kotłów.   

Wiedza zdobyta w trakcie kursu 

Kursanci w trakcie szkolenia poznają przepisy o dozorze technicznym, organizacji pracy przy urządzeniach cieplnych, techniki cieplne, obowiązki palacza CO, rodzaje i metody eksploatacji kotłów i pieców, typy używanych paliw oraz zasady bezpieczeństwa. Ponadto w trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia takie jak: 

dozór techniczny
 • przepisy ogólne oraz informacje o dozorze technicznym, 
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa, 
 • obowiązki palacza kotłów i pieców CO, 
 • sposoby utrzymywania kotłów w ciągłej sprawności technicznej, 
 • schematy kotłowni CO, 
 • obsługa aparatury kontrolno–pomiarowej, 
 • sieci i instalacje cieplne, 
 • występujące w przemyśle urządzenia pary i gorącej wody, 
 • zasady BHP na stanowisku palacza kotłów CO. 

Cena szkolenia 

Szkolenia w ERGON gwarantują profesjonalne podejście oraz atrakcyjne ceny. Koszt szkolenia grupowego dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości kursu. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania. 

Miejsce szkolenia 

Szkolenia ciepłownicze odbywają się w Warszawie oraz w naszych oddziałach na terenie całego kraju. Oferujemy również szkolenia w formie zamkniętej dla grup zorganizowanych – wówczas dojeżdżamy do klienta, po uzgodnieniu warunków.   

Wymagania 

egzamin SEP

Szkolenie palacza kotłów CO dedykowane jest osobom, które potrzebują nabyć umiejętności w pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami cieplnymi przy nadzorze albo eksploatacji. Aby przystąpić do egzaminu dającego uprawnienia G2, należy spełnić trzy warunki: mieć ukończone 18 lat, co najmniej podstawowe wykształcenie oraz zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwskazań do pracy na tym stanowisku.   

Uprawnienia 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę przed komisją kwalifikacyjną SEP lub PSE, SIMP, SITPS. Pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem certyfikatu poświadczającego uzyskane uprawnienia. Są one ważne przez 5 lat.   

Zadania palacza kotłów CO 

Zajęcie to polega na obsłudze i stałym nadzorze różnego rodzaju kotłów w zależności od paliwa używanego do zasilania. Palacz wykonuje swoje obowiązki przestrzegając instrukcji obsługi danego urządzenia, armatury i urządzeń pomocniczych oraz instrukcji eksploatacji kotłowni. Sposób wykonywania pracy na tym stanowisku oraz obowiązki są uzależnione od typu kotła.   

Rodzaj kotła Opis pracy Sposób wykonania 
kocioł gazowy Palacz kotła gazowego uruchamia, nadzoruje i steruje jego pracą, włącza palniki, monitoruje temperaturę, nadzoruje przebieg procesu spalania. utrzymywanie kotłów w ciągłej sprawności technicznej; 
zapalanie palników; 
sprawdzanie i odczytywanie wskazań aparatury kontrolno–pomiarowej; 
sterowanie i nadzorowanie procesu uruchamiania i pracy gazowych kotłów centralnego ogrzewania oraz systemów dostarczania paliwa; 
monitorowanie ciśnienia oraz temperatury; 
uzupełnianie substancji do regeneracji złoża w instalacjach zmiękczających wodę; 
regulowanie armatury oraz ścieżki gazowej kotła; 
utrzymywanie w czystości filtrów, przewodów spalinowych oraz powierzchni wymiany ciepła. 
kocioł parowy Palacz kotłów parowych transportuje masę opałową do zasobników, nawadnia kotły i sieci oraz rozpala ogień w palenisku. Do jego obowiązków należy również płukanie i odmulanie kotłów. prowadzenie prawidłowego procesu spalania i odprowadzania spalin; 
utrzymywanie kotłów w ciągłej sprawności technicznej; 
uruchamianie kotłów parowych oraz nadzorowanie pracy systemów dostarczania paliwa; 
monitorowanie ciśnienia, temperatury i mierników ciągu powietrza; 
dobieranie optymalnych parametrów pracy kotła. 

Warto szkolić się z nami, ponieważ:

 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu operatorów urządzeń cieplnych; 
 • w skład kadry szkoleniowej wchodzą specjaliści oraz wykwalifikowani pracownicy dużych przedsiębiorstw wykorzystujących sieci cieplne; 
 • stawiamy na umiejętności praktyczne. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, prosimy o kontakt – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług! 

kursy ERGON