Dozór techniczny nad układnicąUkładnica magazynowa jest urządzeniem, które podlega dozorowi technicznemu. Ważna jest jej odpowiednia konserwacja i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Nie można jednak wykonywać tych czynności, jeśli nie mamy do tego uprawnień. Zaświadczenie o kwalifikacjach wydaje Urząd Dozoru Technicznego po przeprowadzeniu szkolenia i zdaniu egzaminu. Kiedy mamy do czynienia z układnicami magazynowymi, należy koniecznie zdobyć uprawnienia, aby nie dać się zaskoczyć w razie kontroli.

Czym jest układnica?

Układnicę magazynową stosuje się, aby w pełni zautomatyzować składowanie materiałów. Jak sama nazwa wskazuje, to urządzenie układa towar w magazynach, aczkolwiek nie jest to jedyna jego funkcja. Układnica może także sama pobierać produkty z regałów – zwykle są one umieszczane w kontenerach czy na paletach. Stosowana jest również w transporcie. Zasada działania tego urządzenia opiera się w dużej mierze na działaniu mikroprocesora. Ta elektroniczna część jest sercem układnicy, ponieważ jest odpowiedzialna za odbiór poleceń, które są wysyłane przez system służący zarządzaniu całym magazynem. Układnica magazynowa składa się z zestawu sensorów, silników osi i silników chwytaka. Owe chwytaki są umieszczane na regałach. Operacje, jakie wykonuje to urządzenie, wchodzą w skład cyklu kombinowanego. Z jednej strony, układnica bierze towar z przenośnika wejściowego i przemieszcza go do wyznaczonego miejsca. Możemy też mieć do czynienia z sytuacją odwrotną, gdzie urządzenie pobiera produkt z regału i odkłada go do przenośnika lub w inne wyznaczone miejsce.

Tryby pracy

Każdy obiekt, w którym wykorzystuje się układnicę, charakteryzuje się różnymi potrzebami i wymaganiami. W zależności od tego używa się różnych trybów pracy tego urządzenia. Pierwszym z nich i najbardziej popularnym jest tryb automatyczny. W takim przypadku produkty rozmieszcza się i pobiera za pomocą mikroprocesora lub PLC, czyli Programmable Logic Controler. Po polsku można to przetłumaczyć jako programowalny sterownik logiczny. PLC jest umieszczony w szafie sterowniczej. Wszystkie sterowniki umiejscowione w magazynie są skoordynowane przez system kontroli magazynu. Kolejny tryb to półautomatyczny, który łączy ze sobą zastosowania manualne i zautomatyzowanie. Sposób ten polega na posługiwaniu się komputerem przez operatora, który wysyła polecenia do układnic. Zadaniem operatora jest wprowadzenie poszczególnych współrzędnych, aby urządzenie przemieściło towar w odpowiednie miejsce. Dzięki temu możliwe jest relokowanie produktów. Ostatni tryb pracy to ręczny, w którym operator steruje układnicą, będąc w kabinie. Urządzenie porusza się z małą prędkością i jest sterowane za pomocą ręcznych mechanizmów. Drabiny i liny zabezpieczają operatora w razie ewentualnego wypadnięcia.

Dozór techniczny układnic

układnice magazynoweUrząd Dozoru Technicznego przeprowadza różnego rodzaju badania w celu kontroli, czy urządzenie jest eksploatowane w odpowiedni sposób. Możliwe jest badanie okresowe, które odbywa się co jakiś czas – jest on określony po zakończeniu poprzedniego. Podczas tego procesu sprawdza się, czy układnica nie doznała żadnych uszkodzeń. To ważne, ponieważ mogą one nieść za sobą dalsze konsekwencje i wynikające z nich zagrożenia. Kontroluje się także działanie urządzeń zabezpieczających oraz czy są umieszczone odpowiednie oznaczenia. UDT może także dokonać badania eksploatacyjnego. Prowadzi się je, gdy zaszła potrzeba wymiany jakiegoś elementu, naprawy, modernizacji lub zamontowania układnicy w nowym miejscu. Badanie potwierdza, że jeden z tych procesów został wykonany prawidłowo i nie ma negatywnego wpływu na użytkowanie urządzenia. Ostatni typ dozoru prowadzi się po tym, jak zaszła awaria sprzętu lub doszło do nieszczęśliwego wypadku. Badanie powypadkowe lub poawaryjne określa, w jakim stanie jest urządzenie po takim zdarzeniu.

Obsługa układnicy magazynowej jest ważną umiejętnością, gdy pracujemy w magazynie. Bez koniecznych uprawnień wykonywanie czynności na tym urządzeniu jest niemożliwe. Odpowiednie szkolenie zapewnia Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON. Uczestnicy zapoznają się na nim z podstawami BHP, zasadami działania układnicy i obowiązkami należącymi do operatora. Kurs kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie odbywa się w naszych oddziałach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Bielsku-Białej. Cena kursu ustalana jest na podstawie liczby uczestników biorących udział w kursie. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przy pomocy formularza kontaktowego.