Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń Santé et sécurité w ODK ERGON! Przypominamy, że kadra zarządzająca przedsiębiorstwem oraz pracownicy są zobowiązani do znajomości obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Wiedzę tę można zdobyć jedynie przez uczestnictwo w odpowiednim kursie. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

travail particulièrement dangereux

Quels sont les métiers les plus dangereux ? 

Według przepisów BHP prace szczególnie niebezpieczne to takie zadania, których wykonywanie zwiększa zagrożenie wypadkowe ze względu na ich specyfikę, wykorzystywane materiały niebezpieczne lub miejsce ich wykonywania. Przez szczególnie niebezpieczne rozumie się: 

 • les travaux de construction, de démolition, de rénovation et de montage effectués sans interrompre le fonctionnement du lieu de travail ou de sa partie ; 
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, a także prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych i prace na wysokości; 
 • prace uznane za szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 

But de la formation 

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek skierować swoich pracowników na okresowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem oferowanego przez nas szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. Kursant będzie potrafił definiować, oceniać, planować, kontrolować i sugerować rozwiązania problemów BHP występujących w zakładzie pracy. Po przejściu oferowanego przez ERGON szkolenia, kursanci będą w stanie samodzielnie badać, analizować oraz redukować przyczyny zagrożeń. Uczestnicy nauczą się jak współpracować z pracodawcami i pracownikami w określaniu możliwych zagrożeń.   

Formation SST

Programme de formation périodique 

Les questions suivantes seront abordées lors de la formation : 

 • prace szczególnie niebezpieczne; 
 • règlements, 
 • division générale des travaux particulièrement dangereux, 
 • responsabilités de la direction et du personnel d'encadrement, 
 • procédures, 
 • autres travaux et supervision des employés. 
 • prawna ochrona pracy – nadzór kadry kierowniczej; 
 • informations de base sur le droit du travail, 
 • la réglementation en vigueur sur les droits et obligations des employeurs et des employés, 
 • aktualne przepisy z dziedziny profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia BHP a wpływ na odpowiedzialność kierownictwa, 
 • le rôle d'un manager en cas de licenciement disciplinaire. 
 • wypadki przy pracy – rola kierownika; 
 • statut juridique actuel, 
 • la notion d'accident du travail, 
 • la notion d'accident assimilable à un accident du travail, 
 • le concept de quasi-accident, 
 • répartition des accidents selon leurs conséquences (mortelles, lourdes, collectives), 
 • accidents du travail et autres accidents du travail au regard de la jurisprudence de la Cour suprême, 
 • la consommation d'alcool, de substances intoxicantes et un accident du travail, 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku na podstawie prawa cywilnego, 
 • zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb BHP, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu. 
 • odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników; 
 • types de sanctions, 
 • la possibilité de leur utilisation, 
 • le mode d'imposition des peines ordinales. 
formation périodique en santé et sécurité

Korzyści z wyboru oferty ERGON 

Oferowane przez ODK ERGON kursy gwarantują profesjonalną kadrę złożoną z ekspertów z dziedziny BHP i PPOŻ. Podczas szkoleń korzystamy z najnowszych metod nauczania np. aktywizacyjnych, dzięki czemu uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach, co pozwala im dostrzec możliwość budowania w swoim miejscu pracy kultury bezpieczeństwa. 

À quelle fréquence la formation en santé et sécurité au travail doit-elle être organisée et suivie ? 

Szkolenia okresowe przeprowadza się, by aktualizować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizowane są zgodnie z zapisami rozporządzenia (Dz.U.2004.180.1860.). 

Poste occupé sur le lieu de travail La fréquence des formations périodiques 
pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych une fois tous les 5 ans 
pracownicy inżynieryjno–techniczni une fois tous les 5 ans 
personnes employées dans le service de santé et de sécurité une fois tous les 5 ans 
travailleurs occupant des postes de cols bleus (risque élevé de santé et d'accident) une fois tous les 1 an 
travailleurs occupant des postes de cols bleus une fois tous les 3 ans 
pracownicy administracyjno–biurowi i inni une fois tous les 6 ans 

Kto podlega szkoleniom BHP? 

Konieczność przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz organizowanie okresowych szkoleń w tym zakresie, nakłada na pracodawcę kodeks pracy. Jeśli pracownik nie posiada potrzebnych kwalifikacji i autorisations lub wymaganych umiejętności, a także znajomości przepisów, nie można dopuścić go do pracy ze względów bezpieczeństwa. Szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają wszystkie zatrudnione osoby, bez względu na rodzaj realizowanej pracy, w tym: 

 • les personnes employées sous contrat de droit civil; 
 • les personnes employées à des fins de formation pour effectuer un travail spécifique. 

Pourquoi vaut-il la peine de se former chez ERGON ? 

Wybierając nasze szkolenie, masz pewność, że Twoi pracownicy uzyskają rzetelną wiedzę o wymogach bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach, zwłaszcza tych szczególnie niebezpiecznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty Contactez nous s'il vous plait – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług! Zespół Centre de formation du personnel ERGON 

Formation ERGON