Pracodawca a obowiązek szkolenia BHP 

Obowiązek ukończenia szkolenia BHP spoczywa na każdym pracodawcy i zleceniobiorcy w każdym zakładzie pracy. Za jego organizację również odpowiada pracodawca, który pokrywa też jego koszt. Jednocześnie może mieć on swobodniejsze prawo do ustalenia dogodnego terminu szkolenia dla siebie. Szkolenia muszą odbywać się w godzinach pracy. 

Kursanci na szkoleniu

Osoba kierująca pracownikami a obowiązek szkolenia BHP 

Celem osób kierujących pracownikami jest dbałość o prawidłowe funkcjonowanie firmy, przy szczególnej trosce o właściwą wydajność, organizację i jakość pracy, także w zakresie higieny i bezpieczeństwa. W związku z tym, podobnie jak pracodawca, powinni być przeszkoleni i zaznajomieni z przepisami BHP. 

Dlaczego pracodawca i osoba kierująca pracownikami powinni znać przepisy BHP? 

Pracodawca powinien znać przepisy BHP, ponieważ tak nakazuje Kodeks Pracy,  a konkretniej artykuł 207. § 3, wskazujący, że znajomość przepisów o ochronie pracy jest jego obowiązkiem. Do tych przepisów zaliczają się konkretniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, o których wspomina artykuł 2373 § 21. Znajomość ta obejmować powinna przynajmniej zakres, który jest niezbędny do realizowania obowiązków służbowych. Jeśli chodzi o osoby kierujące pracownikami, ich obowiązek zdobycia wiedzy o przepisach wsparty jest Artykułem 212. Kodeksu Pracy, w którym wymienione są ich obowiązki z zakresu BHP. 

Kiedy powinny się odbyć szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracodawcy nie powinno mieć miejsca później niż w okresie 6 miesięcy od pierwszego dnia pracy. Jako szkolenie okresowe nie powinno być powtarzane rzadziej niż co pięć lat. 

Pierwsze przeszkolenie dla osób kierujących pracownikami powinno mieć miejsce w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy, a następne, okresowe, częściej niż co pięć lat. 

Kodeks pracy

Kto powinien poprowadzić szkolenia BHP dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami? 

Szkolenia BHP dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami powinny być przeprowadzone fachowo i profesjonalnie. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 roku do prowadzenia zajęć powinna być wyznaczona jednostka organizacyjna z uprawnieniami.  

Najlepszym wyborem jest placówka prowadząca usługi szkoleniowe, charakteryzująca się pozytywnymi opiniami o jakości nauczania i wykładających instruktorach.  

Program szkolenia powinien być skupiony na konkretnych aspektach wykonywanych obowiązków i dostosowany do służby BHP, biorąc pod uwagę, że jej członkowie posiadają już z racji zawodu wcześniejsze zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, więc wymagają innego nauczania, niż nowi pracownicy w zakładzie pracy, których zawodowa profesja wiąże się z główną działalnością firmy. 

Do szkolenia pracodawca i osoby kierujące pracownikami powinny być wcześniej przygotowane przez przekazanie im przez reprezentantów placówki szkoleniowej informacji o szczegółowej tematyce, czasie trwania zajęć i formie realizacji.  

Program nauczania powinien być dostosowany do obowiązków, zadań i potrzeb pracodawcy, i osób kierujących pracownikami w firmie w której funkcjonują. 

Zagadnienia poruszone na szkoleniach BHP 

Poprawne oceny zagrożeń zachodzących w pracy

Niektórymi zagadnieniami poruszanymi na szkoleniu BHP dla pracodawcy są: 

  • poprawne oceny zagrożeń zachodzących w procesach pracy i niebezpieczeństwa związanego z tymi zagrożeniami; 
  • kształtowanie higienicznych i bezpiecznych warunków do pracy; 
  • ochrona pracowników przed groźnymi sytuacjami związanymi z pracą, którą wykonują; 
  • profilaktyka chorób zawodowych oraz ich przyczyn; 
  • zasady prawidłowego postępowania w czasie zagrożeń typu awarie, pożary, itp.; 
  • bieżące regulacje prawne z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy; 
  • ekonomicznie negatywne konsekwencje płynące z niepożądanych warunków pracy przez pracodawcę. 

Poza ostatnim wymienionym, który zainteresuje raczej tylko pracodawcę, każda powyższa kwestia powinny być omówiona i wdrożona przez wszystkich zainteresowanych.