BADANIA TECHNICZNE – DOZÓR I PRZEGLĄD PODESTÓW RUCHOMYCYH

By wykluczyć potencjalne zagrożenia podczas eksploatacji podnośników ruchomych, należy poddawać maszynę okresowym badaniom technicznym. Większość podnośników podlega dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego – nadzoruje on i zleca wszelkie badania nad platformami ruchomymi. 

podnośnik nożycowy na zewnątrz

Urządzenia podlegające kontroli

Podnośnikami podlegającymi kontroli ze strony Urzędu Dozoru Technicznego, są wszystkie dźwigniki przenośne o ruchu prostoliniowym – o udźwigu powyżej 250 kg. Wymagają one zarówno zgłoszenia UDT jak i aktualnych badań lekarskich. Wyjątek od tego przepisu stanowią urządzenia podnośnikowe, przenośne, prostoliniowe, których udźwig maksymalny nie przekracza 250 kg. Urządzenia tego typu wymagają jedynie konserwacji przez wykwalifikowanych serwisantów. 

Rodzaje badań technicznych

Wśród szeregu badań zlecanych przez UDT w związku z eksploatacją maszyn podnośnikowych są: 

  • Badania eksploatacyjne – są skupione na sprawdzeniu czy urządzenie było eksploatowane w poprawny sposób – zgodny z instrukcją maszyny. Jeśli nastąpiła modernizacja, wymiana części lub naprawa, sprawdzana jest zdolność maszyny do dalszej pracy. Przeprowadza się je głównie na pisemny wniosek zgłaszającego w przypadku, gdy: wymienione lub naprawione zostały cięgna nośne, wysięgniki, urządzenia zabezpieczające, dodatkowo przy wszelkich niestandardowych modernizacjach.
  • Badania okresowe – przeprowadzane są przed wygaśnięciem poprzedniego przeglądu. Weryfikują między innymi, czy zrealizowano zalecenia protokołu z poprzedzającego okresu. Dodatkowo sprawdzana jest obecność wszelkich instrukcji, informacji i ostrzeżeń. Ważne by były widoczne i czytelne w miejscu do tego przeznaczonym. W podsumowaniu przeglądane są osłony i ewentualne zmiany czy uszkodzenia, które mogą uniemożliwić bezpieczną eksploatację podnośnika w przyszłości.
  • Badania awaryjne i powypadkowe – zlecane są, gdy urządzenie uległo awarii, znacznemu uszkodzeniu lub wypadkowi. Wykonywane jest najczęściej w celu ustalenia przyczyny zdarzenia losowego. Szacowany jest stan techniczny podestu ruchomego – czy możliwa będzie dalsza eksploatacja po reperacji, czy należy wyłączyć maszynę z użytku. Nieszczęśliwe wypadki z udziałem ludzi należy niezwłocznie zgłaszać. 
naprawa podnośnika nożycowego

Przygotowanie do badań technicznych

Maszyna zgłoszona do badań technicznych musi być przygotowana w odpowiedni sposób. Należy zadbać o bezpieczne warunki: przygotowanie miejsca, odpowiednich narzędzi czy wymaganych obciążeń do testów. Obecność konserwatora urządzenia oraz operatora z uprawnieniami będzie niezbędna. Warto okazać również dziennik konserwacji urządzenia, księgę rewizji, zaświadczenia kwalifikacyjne operatora i protokół pomiaru elektrycznego. 

Oddelegowany inspektor posiada prawo do odmowy wykonania dozoru technicznego, podczas gdy nie zostaną spełnione powyższe uwarunkowania. Dodatkowo można spotkać się z odmową, kiedy nie zapewnimy: właściwego oświetlenia, dostatecznego stanu urządzenia, jak również, kiedy przekroczone zostaną dopuszczalne warunki pracy zgodnie z normą BHP. 

Dlaczego to jest ważne? 

Badania okresowe i awaryjne na podnośnikach nożycowych są niezbędne z kilku powodów: 

podnośnik nożycowy podczas pracy
  1. Bezpieczeństwo pracowników – podnośniki nożycowe to ciężki sprzęt, który jest wykorzystywany do podnoszenia i przemieszczania ludzi oraz ciężkich przedmiotów na wysokości. Dlatego ważne jest, aby te urządzenia były w pełni sprawne i bezpieczne dla użytkowników. Regularne badania techniczne pomagają zidentyfikować i naprawić wszelkie problemy techniczne, a badania awaryjne pozwalają szybko reagować na problemy, które pojawiły się niespodziewanie. 
  1. Przestrzeganie przepisów – przepisy prawa wymagają regularnych badań technicznych i awaryjnych na podnośnikach nożycowych. Brak przestrzegania tych przepisów może prowadzić do kar finansowych, a także zwiększać ryzyko wypadków przy pracy. 
  1. Zwiększenie wydajności i żywotności sprzętu – regularne badania techniczne pozwalają na wczesne wykrycie i naprawienie usterek, co przekłada się na zwiększenie wydajności i żywotności sprzętu. Dzięki temu podnośniki nożycowe są w stanie działać dłużej i w pełni spełniać swoje zadania. 

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę dokonywać zgłoszenia usterki w podnośniku nożycowym?

Jeśli Twoje urządzenie podlega inspektoratowi UDT, należy niezwłocznie zgłosić usterki do badań technicznych.

Jaką dokumentację muszę przedstawić podczas kontroli technicznej?

Należy przygotować dziennik konserwacji urządzenia, księgę rewizji, protokół pomiaru elektrycznego i zaświadczenie o kwalifikacjach operatora podnośnika.