Wyciąg towarowy ro platforma, która przesuwana jest po maszcie. Swoim wyglądem czy konstrukcją przypomina drabinę. Dzięki wyciągom towarowym możemy transportować materiały budowlane na wyższe poziomy. Możemy wyróżnić wyciągi towarowe liniowe i łańcuchowe. Przy ich pomocy możemy transportować ładunki.

Warunki eksploatacji wyciągów towarowych

LastenaufzugWszystkie wyciągi towarowe to urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu. Urządzenia transportu bliskiego, których udźwig nie przekracza 250kg, oprócz, tych służących do przemieszczania się osób, podlegają uproszczonemu dozorowi technicznemu. Nie jest konieczne zgłaszania tych urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego oraz badań. Konieczne jest jednak zapewnienie im konserwacji oraz obsługi przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, które posiadają Anrechte.

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznego należy eksploatować zgodnie z instrukcją oraz używać zgodnie z przeznaczeniem.

Poniżej kilka zasad, których powinniśmy przestrzegać!

Użytkujący powinien wyposażyć urządzenie w stanowiskową instrukcję jego obsługi. Opracowywana jest ona na podstawie instrukcji użytkowania urządzenia. Powinna być dostępna dla osoby obsługującej urządzenie. Użytkujący powinien również zadbać o właściwą konserwację urządzenia, aby móc z nich bezpiecznie korzystać.

Przeglądy konserwacyjne trzeba wykonywać nie rzadziej niż w terminie, który określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku. Jeżeli wytwórca urządzenia określił inny termin wykonywania takich badań, należy się do niego dostosować.

Każde urządzenie powinno mieć prowadzony dziennik konserwacji, w którym zapisywane powinny być wykonywane naprawy.

WAŻNE!

eksploatacja wyciągów towarowych Kiedy mamy do czynienia z urządzeniem fabrycznie nowym, konieczne jest przeprowadzenie czynności rejestracyjnych. W pozostałych przypadkach przeprowadzane jest jedynie badanie odbiorcze.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wystawia protokół z badania oraz wydaje decyzję zezwalającą na użytkowanie urządzenia. Po takim badaniu użytkownik otrzyma pocztą książeczkę rewizji wraz z rachunkiem za wykonane badanie. Koszty badania uwzględniają ewentualny dojazd inspektora do urządzenia. Po przejściu powyższych etapów urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji odpowiedniego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

Rodzaje badań jakie są konieczne podczas eksploatacji urządzenia

Badane urządzenie powinno być sprawne technicznie.  Musi być również zmontowane i przygotowane zgodnie z warunkami, które określone są w rozporządzeniu oraz instrukcji użytkowania.

Użytkujący zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków do wykonania badania, odpowiednio przygotować miejsce do jego wykonania jak również niezbędne przyrządy oraz obciążenia. Powinien również zadbać o obecność konserwatora oraz operatora. Powinny być to osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Badania przeprowadzane są u użytkownika. Podczas ich wykonywania niezbędna jest obecność eksploatującego bądź jego przedstawiciela, który zostanie do tego upoważniony.  W przypadku np. niewłaściwych warunków do przeprowadzenia badań, inspektor może odmówić wykonania badania.

Jakim badaniom podlegają urządzenia techniczne w trakcie ich eksploatacji?
 • Badania doraźne kontrolne
 • Badania doraźne eksploatacyjne
 • Badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne

Kursy na operatora wyciągów towarowych

Szkolenie w naszej firmie przygotowuje jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku operatora wyciągów towarowych. Dzięki uprawnieniom z zakresu nie tylko obsługi, ale także konserwacji urządzeń, będziemy mieć większe możliwości zatrudnienia tam, gdzie wykorzystywane są wyciągi towarowe.

Wiedza z zakresu obsługi i konserwacji wyciągów towarowych zaliczanych do kategorii IWT. Są to:

 • Wyciągi Stacjonarne
 • Wyciągi Przewoźne
 • Wyciągi przenośne
 • Schiffshebewerke

Po pozytywnym wyniku egzaminu każdy uczestnik dostanie:

 • Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Takie zaświadczenie wydaje Urząd Dozoru Technicznego.

LastenaufzugSzkolenia w naszej firmie prowadzą wyspecjalizowani pracownicy. Celem kursów jest przygotowanie uczestników do państwowego egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje.

Szkolenia obejmują zarówno część teoretyczną oraz praktyczną.  Dzięki temu ich uczestnicy w lepiej i skuteczniej przyswoją przekazywaną wiedzę.

Szkolimy uczestników do uzyskania uprawnień kategorii IWT. Dzięki nim możemy obsługiwać wyciągi towarowe stacjonarne, przenośne oraz przewoźne. Skończenie kursu daje uczestnikom możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu. Jest on przeprowadzany przez komisję powołaną przez UDT. Pozytywny wynik egzaminu daje nam imienne zaświadczenie, które wydaje urząd.

Jeśli chodzi o cenę takich szkoleńto obecnie wynosi ona 750 zł. Należy do niej doliczyć opłatę egzaminacyjną wynoszącą obecnie 185 zł. Kwota egzaminacyjna uwzględnia koszt wydania uprawnień.

Kto może uczestniczyć w kursie oraz jak się na niego zapisać?

Do kursu może podejść osoba, która spełnia następujące warunki:

 • Ma skończone 18lat
 • Mindestens Grundschulbildung
 • prawo jazdy kategorii B

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!