Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest:

 Centre de formation du personnel ERGON z siedzibą w Warszawie,

adres: ul. Warszawska 58c/47, 02-496 Warszawa,

NIP: 5222591056,

REGON: 015294725; (dalej zwany: Ośrodek Ergon)

Warunkiem udzielenia przeprowadzenia procesu sprawdzenia kwalifikacji, uczestnictwa w szkoleniu, podpisania umowy świadczenia szkoleń przez w Ośrodek Ergon jest przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, wnioskach, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z szkoleniami świadczonymi przez Ośrodek Ergon.

ADO przetwarza Pana/Pani dane osobowe: imiona i nazwisko, dane biometryczne, numer PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, do korespondencji, email, telefon, płeć, w celu:

– przeprowadzenia szkolenia oraz procesu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze lub konserwacji urządzeń technicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.05.24);

– wydania zaświadczeń, certyfikatów ukończenia szkolenia i przekazywania dokumentów, zaświadczeń potwierdzających zdobycie droits na obsługę lub konserwację urządzeń technicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

– prowadzenia i przechowywania dokumentacji z ww. procesów – art. 6 ust.1 lit f RODO;

– w celu zapewnienia najwyższej jakości naszych usług, mając na uwadze Państwa satysfakcję z przeprowadzanych przez nas szkoleń, możemy kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, w celu poinformowania nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej. – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb klientów.

 

– w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz realizacji ciążących na nas obowiązkach podatkowych – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

– w celu zapewnienia prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

– możemy kierować do Państwa komunikację marketingową dotyczącą działalności Ośrodka Ergon jak w szczególności oferty, informacje o usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce szkoleniowej. W zależności od Pana/Pani decyzji, możemy wykorzystywać do tego adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

– możemy przetwarzać dane dotyczące Pana/Pani osoby pozyskane w trakcie współpracy z Ośrodkiem Ergon w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o kliencie. Celem takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do klientów komunikatów do ich potrzeb. – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

a także w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie wskazanych powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnego w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi ADO przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji.

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pana/Pani praw, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. podwykonawcom, trenerom, organom publicznym (np. UDT, TDT, WDT), innym podmiotom współpracującym z Ośrodkiem Ergon w celu realizacji umów w procesie zdobywania i sprawdzenia kwalifikacji i uprawnień,
  2. dostawcom usług zaopatrujących Ośrodek Ergon w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie szkoleń oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  3. dostawcom usług wspierających Ośrodek Ergon w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
  4. dostawcom usług prawnych, ksiegowych i doradczych oraz wspierających Ośrodek Ergon w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  5. osobom upoważnionym przez Pana/Panią w ramach realizacji umowy.

Jednocześnie ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej, zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Udostępnione przez Panią/Pana dane będą podlegały profilowaniu.

ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@kursy-udt.pl